Важно!
Поръчките включващи Годишен дневник за себеразвитие 2021 ще се изпращат от 7-и Декември

Свещени Методи - Виделината на Слънцето - том 1 - по Учителя Беинса Дуно

  • На склад: Можете да получите
  • Експресна доставка: на 03.12.2020
  • Стандартна доставка: от 03.12.2020 до 05.12.2020
  • Доставките се извършват със Speedy или Еконт, ако желаете да получите пратката по друг куриер:
    0877 12 77 12
Свещени методи (окултни методи) са познатите предхристиянски и християнски Добродетели, както и някои древни практики-начини, състояния, качества, а и много повече от това. Духовните Принципи, Закони и Добродетели са надхристиянски (надрелигиозни), защото те са съществували преди всяка земна религия и ще надживеят всички земни форми на религиозност. Те (Принципи, Закони, Добродетели) са Същност и Духовност, а религиите и традициите са само променящи се временни форми.

В контекста на настоящия труд под думата метод най-вече се има предвид приложената Добродетел и начините за това прилагане. Всяка Епоха адаптира Словото за времето си и добавя по нещо ново, макар и това „ново” да е от най-дълбока древност още преди създаването на Вселените. Учителя съвършено е разпределил (по малко и добре скрито/засекретено в беседите) тези МЕТОДИ, а сега, след около 100 години, те се представят пред света в своята пълнота, защото съзнанието на хората е вече по-узряло да чуе и възприеме тези Велики истини.

Добродетелите – Методи са посочени още в Завета на цветните лъчи на Светлината (думичките с най-малки букви вляво на всяка страница преди цитатите от Библията, както и в Плодовете на Духа – началната стр. от самия Завет). По-късно те са подробно развити и разпределени във всички беседи. Това, разбира се, не изчерпва темата, защото имаме и подметоди, още качества, други състояния, чувства, духовни практики, духовни степени, които погледнати от определена духовна гледна точка по Учителя Беинса Дуно, пак стават методи.

Това са само основните (но не и всички) Методи, Добродетели, някои качества и духовни практики за изучаване, работа и приложение, които водят към духовно развитие, ученичество и различни степени на Посвещение(духовна степен и метод). Относно Принципите – те са от по-висш порядък, следва да са обект на по-широко съставителско изследване.

С покупката на книга от Портал12, подкрепяте медийната дейност на сайта, както и организирането на повече безплатни лекции, семинари и тяхното видео заснемане.
10.00 лв.
Купи Бърза поръчка

Свещени Методи - Виделината на Слънцето - том 1 - по Учителя Беинса Дуно

Не съм робот!
Изпрати Затвори

Описание

Азбучен списѫкъ на Принципи, Окултни Методи, Духовни Практики, Състояния, Качества
Аскетизъм (уединение, отшелничество, вглѫбяване)
Безкористност (безсребрие) 571 резултата
Безсмъртие (Вѫзкресение, Веченъ Животъ)
Благоговение (съзерцание)
Благодарность (удовлетвореность) (томъ 10)
Благородство (снизходителность, великодушие)
Благополучие (богатеене - духовно)
Благост (благоразумностъ142 резултата, благосклонность) (томъ 8)
Боголюбие (основна Заповѣдь и Методъ) (томъ Αлфа и Ωмега)
Бодрост (ведрость)
Братство (приятелство, другарство)
Будност (внимание)
Вдъхновение (поривъ, идейность, въодушевление)
Вегетарианство (веганство, плодоядство, „слънцехранене”)
Вежливост (привѣтливость, тактичность)
Великодушие (снизхождение, милость)
Влияние (вѫздействие)
Внимателност (тактичность, внимание)
Внушение (самовнушение, утвърждение, мисловни упражнения)
Воля (волѣвость, проява на воля и характеръ, издрѫжливость)
Въздържание (умѣреность, цѣломъдрие, пестеливость)
Вѫздействие (влияние)
Възкресение (безсмъртие)
Вѫзнесение
Възпитание (самовѫзпитание)
Вяра (вѣрность, убеденость, вѣрую)
Героизъм (смелость)
Даровитост (дарба, талантъ, проява на талантъ)
Движение (пластичность на тѣлото, танцъ, походка, физъ. активность)
Девствѣность (детска чистота - тѣломъ и духомъ)
Действие (приложение, дѣло) (томъ 6)
Дерзаене (дерзай)
ДОБРО
ДОБРОДЕТЕЛЬ – Принципъ
Добротворчество (доброжелателность, добронамѣреностъ, добродетелность) (томъ 17)
Доверчивост (довѣрие)
Достойнство (честь, почтеность)
Дисциплина (редъ, организираность)
Дишане (вдишаване, вдъхъ("въ Духъ"), вдишка, дълбоко дишане –практиченъ методъ)
Доблест (прѣмостъ, честность, достойнство)
Единение (разбирателство, единство, обѣдинение, свързаность, единомислие)
Естественост (непринуденость, искреность)
Жертвоготовност (жертва, самопожертване, себепредаване) (томъ 9)
Идейност (творчество, сътворчество, оригиналность)
Издръжливост (проява на воля и характеръ, устойчивость)
Изкупление (изплащане/ликвидиране на кармата и дълговѣтѣ, отплата)
Излѫчване (излизане отъ тѣлото съ астралното тѣло/двойникъ)
Изпитания (изпити) (томъ 14)
Изпълнителност (послушание, прилежность)
Интензивность (вѫтрешенъ интензивѣнъ животъ, интензитетъ)
Интуитивност (проява на интуиция, вземане на вѣрни решения)
Искреност (честность, неподправѣность, прѣмота)
ИСТИНА – Принципъ
Истинност (честность, почтеность, справедливость, прѣмота) (томъ 16)
Кротост (смирение, добродушие) (томъ 8)
ЛЮБОВЬ – Принципъ
Лечение (здраве, изцѣление, обновление)
Мекота (нежность, гъвкавость, дѣликатность, топлота, сърдечность)
Мечтаене (мечти, въображение)
Милосърдие (щедрость, даване, подпомагане) (томъ 20)
Милост (снизходителность, великодушие)
Мир (умиротворение, покой)
Молитва (моление)
Моралъ (духовѣнъ моралъ, надморалъ, моралность)
Музика (пѣене, свирене, говоръ, слушане, чуване, благозвучие)
МЪДРОСТЬ – Принципъ
Мълчание (вѫтрешна и външна тишина)
Наблюдение (наблюдателность, вглеждане въ нещата, вникване, виждане, погледъ, взоръ)
Надежда (упование, духовна упора)
Намерение (замисълъ, подтикъ, помисли, чисто намѣрение и помисъль)
Находчивость (цѣлесъобразность, правилность)
Нежност (дѣликатность, мекота, топлота, сърдечност)
Незлобие (ненасилие, миротворчество)
Непоколебимост (решителность, смелость)
Новораждане (отъ Духъ и вода)
Обновление (оздравяване, изцѣление, вѫзраждане, здраве, лечение)
Обещание (изпълнение, отговорность)
Ограждане (защита, самоограждане съ чисти мисли, формули и т.н.)
Оздравяване (здраве, лечение, изцѣление)
Опитност (опитъ/и/)
Организираност (мобилизираностъ, подреденость, дисциплина, точность)
Осъзнатост (съзнателность)
Отговорност (съвѣстность, съвѣсть)
Отзивчивост (съпричастность, съпреживяване, сѫстрадание, полѣзность, помагане-подкрѣпа)
Откровение (осияние, прозрение, вникване, проникновѣние)
Отстъпчивост (приемане, допускане/допущение)
Паметливост (запаметяване, заучаване, ученость)
Паневритмия
Пеене (музика, свирене, говорене, говоръ, гласъ, слушане, чуване)(томъ 3)
Пестеливост (въ говоренето, въ благата и т.н. въ всичко, прѣмѣреностъ)
Побѣда (прѣвѫзмогване, надмогване, прѣодолѣване)
Подход (отношение, взаимоотношения)
Подреденост (организираность, редъ)
Познание (знание, просвѣтеность, ученость) (томъ 13)
Посвѣщение
Послушание (изпълнителность)
Поощрение (даване на куражъ, подкрѣпа, утешение)
Посрещане (и изпращане) на Слънцето (томъ 1)
Пост (съзнателно вѫздържане отъ храна и/или вода) (томъ 4)
Постоянство (и послѣдователность, и прилежность)
Поучение (поука/изводъ, наставление, проповѣдване)
Почивка (отмора, покой, разтоварване, облѣкчение)
Почет (уважение, прѣданость, поклонение, прѣклонѣние, зачитане, честь) (томъ 21)
ПРАВДА – Принципъ
Превъзмогване (побѣда, сила, успяване, прѣодолѣване)
Предвидливост (и прѣдпазливость, обмисляне, прѣценка, трезвость, прозорливость)
Прѣраждане
Приемане (примирение)
Приложение (действие) (томъ 6)
Принципность - Принципи 2354 резултата
Приятелство (Братство, другарство)
Прошка (прощение, оправдание, всѣопрощение, разкаяние/покаяние, неосѫждане) (томъ 7)
Прямота (честность, отривистость, конкретность, лаконичность)
Пълнота (цѣлость, цѣлостность)
Работа (трудъ, трудолюбие, дѣло) (томъ 11)
Радост (освежаване, жизнерадость, ведрость, веселость, бодрость)
Разбиране (схватливость, вѫзприемчивость, прозорливость, вникване)
Развитие (растежъ, усъвършенстване, еволюиране, вѫзходъ, подновяване)
Различаване (разпознаване, прѣценка, вѣренъ изборъ, вѣрна посока)
Разположение (прѣдразположение, удовлетворение, доволство)
Разумност (благоразумност, разсѫдливость, интелигентность)
Решителност (непоколебимость, устрѣменость, смелость)
Самовъзпитание (вѫзпитание, обучение, самообочение)
Самообладание (себевладѣене, самоконтролъ, вѫздържаность, прѣмѣреностъ)
Самоопредѣление (упование, вѣрна посока и пѫть, вѣрно решение)
Свобода (свободолюбивостъ, освободеностъ, непривързаностъ)
Свѣтость (праведность, съвършенство)
Себереализация (изпълнение на Божията Воля; успение въ дѣлото, за което сме изпратени)
Сила (могѫщество, мощь, власть/надъ себе си и сѫстоянията си/)
Славословие (хваление, вѫзпомѣнание, освѣщение)
Служене (себераздаване, слугуване, полѣзность, отдаденость на дѣлото)
Слушане (чуване)
Смелост (героизъмъ, жертвоготовность)
Смирение (кротость) (томъ 8)
Снизходителност (великодушие, благородство)
Скромность (томъ 8)
Служене (служба, полѣзность, слугуване, грижовность)
Спасение (освобождение)
Спокойствие
Справедливость (томъ 16) (Правда – Принципъ)
Срѫчность (активность, качество въ действието, работата)
Страдание (тѫга, мѫка) (томъ 15)
Стрѣмежъ (разумно желание, поривъ) (томъ 19)
Строгост (къмъ себе си)
Съвестност (съвѣсть, добросъвѣстность, отговорность)
Съвършенство (свѣтость, праведность)
Съгласие (единомислие, сговоръ)
Съзерцание (медитация, благоговѣене) (томъ 18)
Съзидателност (и творчество, съграждане, сътворчество)
Съзнателность (отговорность)
Сънуване (сънь, спане, съзнателно сънуване, ясновидско съновидение, излѫчване от тѣлото)
Съобразителност (тактичность, обмисляне, преценка)
Съпоставѣне (прѣтегляне, сравнение)
Сърдечност (топлота, нежность)
Съсредоточеност (концентрация, внимание, вникване)
Съчуствие (съпричастность, сѫстрадателность)
Талантливост (способность/и/, даровитость)
Точность (и коректность)
Трансформация (прѣобразуване, прѣвръщане)
Трудолюбие (трудъ, работа, дѣло) (томъ 11)
Търпение (търпимость, дълготърпеливостъ, поносимость) (томъ 12)
Уважение (почить, зачитане)
Увѣреность (убеденость)
Удовлетворение (доволство, задоволство, благодарность)
Уединение (аскетизъмъ, отшелничество, самостоятелность, вглѫбяване, вдълбочаване)
Умереност (във всичко)
Умиране (заминаване/прѣходъ къмъ Другия свѣтъ, смърть на физическото тѣло) (томъ послѣденъ)
Упование
Упражняване (упражнение на методитѣ и духовнитѣ практики)(томъ 6)
Упѫтване (напѫтствие)
Утешение (успокоение, покой)
Устойчивост (издрѫжливость, цѣленасоченость)
Успение (успяване не дѣлото, реализиране на дѣлото, прѣуспение)
Устременост (устрѣмъ, стрѣмежъ, целеустрѣменость)
Учение (ученолюбивость, прилежность, обучение) (томъ 13)
Хармония (въ съзвучие, тониране съ всичко вѫтрешно и външно)
Целомъдрие (брахмачария, вѫздържание, цѣлибатъ) (том 5)
Целесъобразност (правилность, находчивость)
Честност (истинность, искреность, доблесть, почтеность) (том 16)
Чистота (прѣчистване, очистване)
Човеколюбие (братолюбие, природолюбие, животолюбие, враголюбие)
Чувствителност (чувстване, чувство)
Щедрост (милосърдие, даване, раздаване, себераздаване) (том 20)
Ясновиждане (ясновидство, духовно виждане, яснина, общение съ Небето и Господъ)

Сходни предложения