Търси

Освен като Идея Животът би трябвало да бъде разглеждан и осъзнаван като творчески процес

06.07.2018 г.
3584
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Освен като Идея Животът би трябвало да бъде разглеждан и осъзнаван и като творчески процес. Той е проява на Идеята за Съзидателност, а в своята същност тази Идея е Програма за създаване и развитие на Сътворението. Творческия аспект на Процеса Живот трябва да търсим в Съзиданието.

Кога и как се проявява Съзиданието?
Когато се разгръща Идеята, тогава се постига Съзидание, а как ще се прояви то, зависи от организацията, чрез която се осъществява Идеята.

Кой създава организацията?
Човешкият ум!
Съществува нещо много важно, което всички хора познават, но много често го пренебрегват. То се нарича организационни способности. Те не могат да се проявят, ако умът не се е постарал да си набави необходимото знание и умение да разсъждава, като анализира, съпоставя и обобщава фактите. Но това не е всичко. За да може да разсъждава, човешкият ум трябва да бъде спокоен.Сега, когато е необходимо да разгледаме Живота като творчески процес, непременно трябва да отчетем голямата взаимозависимост между Ума и Чувството. Вече знаем, че те са творчески Сили на Съзиданието. Тогава остава да приемем, че от начина, по който Умът и Чувството ще участват в организацията, чрез която се осъществява Идеята, ще зависи Времето и Качеството на нейната трансформация. Ще зависи и още нещо: последователността в развитието на Процеса.

Процес е, защото:
1. Всичко в неговото проявление е взаимно обвързано: замисъл, инициатива, организация, изпълнение, перспектива;
2. Защото чрез него се проявява причинно-следствената връзка.
И в двете направления, в които се развива Процесът Живот, Разумът е действаща функция на човешкия Ум. Значимостта му е в аналитичните способности и умения за обобщаване и усвояване на информацията от средата, в която живее човекът. В Живота, усвоеното знание служи за формиране на съзнание, но само когато постигне качеството на структуроопределяща сила по отношение на смисъла и съдържанието на усвоената информация.
Какво е значението на структуроопределящата сила?
Тя създава съответните пластове на знанието, затова я наричаме структуроопределяща. Знанието е многопластово, защото обяснява възникването, развитието и еволюцията на всичко Съществуващо. В рамките на един човешки живот Умът усвоява най-напред само това знание, което е необходимо за оцеляването на индивида в средата, в която живее. То служи като основа, която определя хоризонта на съзнанието. Когато съзнанието се развива устойчиво, постига възможност за проникване в различните пластове на знанието, което изпълва Вселенското енергийно-информационно поле.

По този начин човешкото съзнание получава умения и възможности да се ползва от Всеобхватното знание. Неговата способност да се ориентира в най-подходящото за него направление, умението му да постига градивна връзка между различните пластове знание, постигнатото ниво на организационни способности – всичко това, взето заедно, определя стойността на Времето за един човешки живот. Защо? Защото придобитото знание променя качеството на човешкия живот. Чрез постигнатата връзка между различните пластове знание умът получава интерактивно знание. Точно това достижение определя стойността на Времето.

МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ КНИГАТА ОТ ТУК
Източник : Радка Иванова – Радея
Редактор: Константин Златев
Из книгата "Идеята Живот"
 
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12