Търси

Ние съществуваме като една от формите на живот, според нивото на самосъзнаване

20.06.2018 г.
5516
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Какво трябва да знае всеки, който говори за прераждане?
Преражда се Съзнанието! Така най-общо може да се отговори. А конкретното знание казва, че в духовната същност на всеки човек е съхранен Атом, който поради своята значимост се нарича „семенен атом”. Самото му наименование подсказва, че той има способността непрекъснато да обновява своето съществуване. Знаете, че всяко семе съдържа в себе си живот.

Какво е необходимо да се знае за семенния атом?
Той съхранява цялата информация за конкретната личност, растение или животно още от първия ден на неговото сътворение. Сега вече учените говорят за генетична информация, откриха и ролята на клетъчната памет и това ги доближава до истината за произхода на живота. Семенният атом, духът и душата са елементи на изначалната и вечно съществуваща форма на Живот. Трите елемента са организирани в една взаимно проникваща се Цялост, която Висшите Учители наричат Ехоструктура. Тя е носител на жизнена енергия, информация и разум. Всичкото заедно определяме като Съзнание. Съзнанието е вечно живата и творяща Сила на Сътворението.
Човешкото съзнание има предназначението да изучава Живота в условията на физическия свят и всичко, придобито като знание, се съхранява и използва от Висшите Разумни Същества за еволюцията на Сътворението. В този смисъл човешкото съзнание е съидейник и съавтор на Великото Съзнание в организацията и развитието на Живота. Това е предназначението му, с тази Цел е създадено: да придобива опит и познание, за да работи заедно с Великото Съзнание за изпълнението на Великия Замисъл за Живот чрез непрекъсната Творческа Активност.

Творческата Активност е основната градивна Сила, чрез която човешкият ум се развива до нивото на разум и се усъвършенства като съзнание, а Висшият Разум се усъвършенства като Велико Съзнание. Съвместното сътрудничество помежду им създава Съществуващото – ВСИЧКО, КОЕТО Е! Тази информация може да ни послужи да си обясним защо Учителите ни говорят, че Бог е създал човека по Свой образ и подобие. Оттук би трябвало да разберем защо Те непрекъснато ни призовават да възприемем себе си като Божие творение и защо настояват да знаем, че, веднъж родени, ние носим отговорност за всичко, което сме, за всичко, което създаваме, както и за всичко, което пропускаме в живота си. Всеки човек трябва да си дава сметка какво знание придобива по време на земния си живот и с какво съзнание си тръгва от този свят.

За нас е необходимо да знаем, че когато се говори за прераждане, става въпрос за преминаване на човешкото съзнание от едно ниво на съществуване на друго. Защото НИЕ СМЕ СЪЗНАНИЕ. Човешкият организъм с цялата сложност на своята биохимия и биофизика също е част от това съзнание. Всяка негова клетка съхранява и едновременно с това създава нова информация. Неспособността на организма да съхранява и използва жизнената енергия се отразява точно на този процес: създаване и обработване на информацията. Когато клетките на даден организъм загубят способността да обработват информацията, той – организмът – става непригоден за съществуване в условията на физическия свят. Тогава съзнанието преминава на друго ниво от своето развитие, тоест настъпва раздялата на душата с тялото, както ние сме приели да наричаме тази форма за трансформация на Живота.
Да уточним: Всичко е Живот. Ние съществуваме като една от формите на Живота. Със своето действие или бездействие допринасяме за физическото му и духовно проявление. Когато ние постигаме градивно развитие, влагаме своя принос за неговата еволюция. Без нашето разумно присъствие в този свят Животът губи смисъла на своето съществуване. Когато непрекъснато повтаряме една и съща грешка, когато отказваме да приемем Истината за Сътворението, ние задържаме творческия процес на неговото развитие. От това страда Сътворението в пълнотата на цялото си проявление, защото липсва качествена информация от тази част на Съществуването на Живота, която сме ние. Ето защо нашето присъствие в условията на физическия свят има енергийно-информационна стойност. Енергията на
човешките мисли и чувства постига определена стойност за развитието на Живота в зависимост от осъзнатото ни или неосъзнато участие в Живота.

Защо ни е трудно да осъзнаем истината за значимостта на нашия живот?
Защото ние, които сме създадени като Съзнание, все още не можем да преодолеем бариерата на физическия свят и оставаме в нисшите нива на Съществуването. Какво представлява бариерата на физическия свят? Христос обяснява: „Това е Енергиен Пояс, „зареден” сконкретно предназначена информация. За вас бариера във физическия свят е Енергията, наситена с конкретна информация, чието съдържание има за цел да задържа човешкото съзнание в нивата на материалния свят, за да може то да придобие нови знания в стремежа си да се завърне в своята изначална форма на съществуване – Свободния Дух. Тази Енергия е проявление на една от Силите на Сътворението, която има голямата отговорност за успешното ви преминаване на следващо ниво за развитие. (Всяка от Силите на Сътворението вие възприемате като Бог.) Поради тази причина Информацията, чието съдържание ви задържа в нивата на материалния свят, е вид предизвикателство за човешкия ум. От неговите опитности, знание и разбиране за живота зависи как и доколко ще се справи с това предизвикателство, което най-общо определяме като житейски проблеми. Бариерата, която вие в своето мнозинство не успявате да преодолеете, ви задържа или представлява за вас проблем и ви създава усещането за хаос и несправедливост, защото не сте осъзнали истината за своя произход и произхода на живота. Ключът, който може да ви освободи от това ниво на съществуване, е ИСТИНАТА. Когато осъзнаете Истината, че сте създадени, за да придобивате нови знания и чрез тях да допринасяте за еволюцията на Живота и Сътворението, тогава ще се освободите от затормозяващото състояние на егоистичното съществуване, в което сте се вкарали сами. Духът винаги търси Свобода за своето проявление. С отказа си да получите Разбиране за неговото, а чрез него и за своето предназначение и проявление, вие оставате на нивото на неграмотност за най-необходимото ви знание – Знанието за духовно развитие, което ще ви даде Разбирането за вашата значимост на този свят.”
Много често в своето Слово Учителите изтъкват голямото значение на разбирането, с което хората живеят. Най-общо казано, разбирането определя качеството на живота ни. То създава нашето отношение към самите себе си и към Живота. То ни прави пригодни или непригодни за живот; то определя и Времето на нашия личен живот. То е средството за нашето Себеосъзнаване.
 
Източник : Радка Иванова – Радея
Редактор: Константин Златев
Из книгата "Идеята Живот"
 
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12