Търси

Какви са сакралните връзки между древния език Ватан и Глаголицата?(ВИДЕО)

27.08.2018 г.
6968
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
(лекция на Таньо Танев и Ангел Манев по време на Историческа конференция, организирана от Сдружение "България - Дух и Култура")

Предстои да чуете два академични доклада, в които всичко, което ние показваме и казваме е повторяемо и доказуемо. Тук говорим за наука и затова отгоре пише БАН – Българска Академия на Науките. Ние заставаме с имената си и твърдим, че това са научни доклади, който не вярва да тръгне да ги оборва. Второто нещо: от много време ние използваме като една от патериците в нашите изследвания, изследванията на Сент Ив д'Алвейдр. От много време на нас двамата ни се лепят различни етикети, включай и това, че сме евреи, защото сме използвали еврейските знания на д'Алвейдр. Досега не сме реагирали. Критиците на д'Алвейдр директно обясняват кой е той. Като малък баща му го дава в приют и неговият възпитател Франсоа Огюст Дьо Мец е стар катар. Далвейдеровото учение е учение на катарите! Във втория доклад ще Ви покажем как се прави сплав между знанията на д'Алвейдър и това, което дава Рудолф Щайнер в окултната наука. Ще видите как се ражда съвременна наука, жива наука. Ще Ви покажем много неща, които ние за първи път в Света казваме.
 
 „Доказателства за свещеността на българската азбука Глаголица“
Предмет на нашето изследване са свещени азбуки и затова сме длъжни да използваме понятия от духовният свят, защото само материалистичните понятия не могат да се използват при анализи на духовните прояви.

Свещените слънчеви азбуки са изградени от по 22 букви. Характерът на азбуката не се пренася автоматично върху характера на езика, на който се използва тази азбука. По този начин свещеността на азбуката не прави непременно езика свещен и обратно.
На ватан, на санскрит шем-ан означава „Божественото небе на славата съм аз“, сиреч словото или принципът, а шеми-ах  означава „Божественото небе на славата излъчва горещо слово“. Господарят на ШеМа е Меши-ах – принципното слово на всевишният Бог.
Във всички свещени азбуки имат стожерни, основни букви, които отразяват света на трите Вселени – на Божествената, Астралната и Човешката. Това са трите съзидателни или конструктивни букви на всяка божествена азбука.
Във всички свещени слънчеви азбуки буквите са 22 – три стожерни вселенски, 12 зодиакални космически и 7 планетарни.

За основата на всички писмености на Земята, Сент Ив д'Алведр поставя първата азбука, съществувала още преди потопа на Ной, Адамическата азбука – ВАТАН. Азбуката Ватан е в основата на много древни писмености и езици. Това е свещената азбука на езика на боговете и полубоговете, езикът санскрит. Тази азбука е морфологична, защото в изписването й са отразени конкретни космологични процеси, свързани със сътворението и с еволюцията на човека на Земята.

През 1984г. двама изследователи, Медунциева и Попконстантинов, публикуват в една своя книга графитите от Кръглата църква до Преслав. През 2015г. на голяма международна конференция, ние за пръв пръв доказахме, че датировката на Кръглата църква, направен от Официалната наука е грешна и невярна. Доказахме, че тази църква е първият християнски храм в Европа и е построен ок. 325 – 330 г.
През 1996г. ние снехме графита от стената на кръглата църква и все още имаше и други неща написани там. Този графит е ключът, чрез който възстановихме подредбата и точните сакрални значения на българската азбука Глаголица. Тази Глаголица е различна от масово тиражираната уж българска букварна глаголица. Глаголицата от Кръглата църква е с трета буква Глаголи, а не Веди, т.е. Аз, Буки, Глаголи…, а не Аз, Буки, Веди, Глаголи и т.н.
С изменената букварна глаголица не може да се пресмята правилно, не може да се намери еквивалент със свещените азбуки, поради което тя е обречена да служи само за комуникации на материално ниво.
Благодарение на правилната подредба на буквите на азбуката, на възстановената от нас, истинска българска азбука Глаголица вече става възможно разчитането и скритото езотерично послание на буквите от същата азбука.

Божествената уредба на Света е отразена в нашата свещена азбука Глаголица, чрез нейните конструктивни букви. Трите букви на азбуката Глаголица са Аз-ъ, Дзело (Селъ) и Ук-ъ. Те имат своето цифрово, цветово, вибрационно и съответното сакрално значение. Конструктивните букви на азбуката Глаголица съдържат характеристиките на съответните Вселени:
  • Аз-ъ съответства на Божествената Вселена.
  • Дзело (Селъ) – на Азстралната Вселена.
  • Ук-ъ – на нашият земен, материален свят.
 
За да бъде една азбука свещена е необходимо тя да отговаря на 3 условия. Първо: буквите на тази азбука да бъдат подредени по реда на буквите на азбуката Ватан. Така са подредени всички свещени азбуки, които знаем – иврит, самаритянска, сирийска, халдийска и др. Във всяка азбука е важна подредбата на нейните букви, защото именно тя после ще се използва за привързването на буквите със съответните им числови значения и цифри. Второ: самата азбука да изписва сама името си, чрез конструктивните си букви. Трето: числовите съответствия на основните, инволютивните и еволютивните, букви на самата азбука и пресмятанията с тях да бъдат еквивалентни на същите тези пресмятания, осъществени с буквите от азбуката Ватан.
Ние ще повторим разсъжденията на Сент Ив д'Алвейдр относно българската азбука Глаголица по начина, по който ние я възстановяваме, за да проверим дали самата тя е свещена азбука.
Първото изискване е буквите да бъдат подредени по реда на буквите на азбуката Ватан. Има пълно съответствие с изписването на Глаголицата от ръкописът от Кръглата църква в Преслав и изписването на азбуката Ватан.

Второто условие е азбуката да изписва сама името си, чрез конструктивните си букви. Конструктивните или основни букви на азбуката Ватан са 3 – А, Са и Тха. Сумарният им цифров еквивалент е числото 461, оттук следва, че археометричните божествени соларни азбуки трябва винаги да имат по три основни конструктивни букви, чиито сумарен числов еквивалент да е числово 461. Стожерните букви на българската азбука Глаголица, буквите Аз-ъ, Дзело и Ук-ъ, имат числа 1, 60 и 400 - сборът им е също 461. Сакралното значение на ватанската буква А означава Аз. Сакралното значение на сакралната буква Са е божественост, святост, а на буквата Тха смисълът е давам живот на санскрит. Сакралното значение на комбинацията от тези три букви е Аз, Святият и Даващ Живота! – това е истинското сакрално име на азбуката Ватан. Сакралните значения на трите букви на Глаголицата са следните: Аз – Триединният Бог, Всевишният; Дзело – видимият свят е отражение на Божията Слава; Ук – Син Человечески. Компилацията на тези 3 сакрални значения на буквите е следното: Аз Всевишният отразявам във видимия свят Божествената си Слава чрез Сина Человечески. Знаем, че Синът Человечески е разпнатият на кръста Исус Христос.

Числовият израз на еволютивните букви на Глаголицата е 469, получава се пълно съответствие при сравняването с еволютивните букви на Ватан. Инволютивните букви в Глаголицата дават числото 565 – на това число, съответно на буквите 5-6-5 съответстват букви от Ватан, които означават абсолютен живот. Очевидно е пълното съответствие на глаголическите български букви с азбуката Ватан.

Изводи от направеното изследване:
1)Подредбата на възстановената азбука Глаголица от Кръглата църква е вярна.
2)Конструктивните букви на азбуката Глаголица изписват сами името на самата Глаголица или стожерните букви на азбуката Глаголица са нейните верни конструктивни букви.
3)Цифровите съответствия на буквите и цифрите, и в двете азбуки – Глаголица и Ватан, са тъждествени така, че изписаното с глаголическите букви да е тъждествено на написаното с ватански букви. 
4)Азбуката Глаголица отговаря и на трите изисквания за свещеност на азбука и може да се използва за създаването на писменост на свещен език.

ВИЖТЕ ВИДЕО С ЦЯЛАТА ЛЕКЦИЯ:
 
1
Коментари 0

Коментари:

Спонсори на Портал 12