Търси

Човечеството е на път да признае природата за правен субект

22.07.2016 г.
1719
2
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
По време на Летния веган фестивал, който се проведе между 23 и 26 юни 2016 г., бе представена гражданската инициатива “Права на природата”. Презентацията проведе Галин Генчев - координатор на инициативата за град Варна. Портал12 бе медиен партньор на фестивала, а сега ви представяме най-важното по темата за правата на природата.

Какво се случва с нашата природа?
В последните десетилетия ние губим както в количествено, така и в качествено отношение. Над 50% от безгръбначните животни са изчезнали безвъзвратно. Изправени сме пред страшната заплаха нещата да станат непоправими и необратими.

Според правните системи в почти целия свят в момента природата и нейните съставни части, без човека, се явяват обект на правото - могат да бъдат използвани, но не им се гарантира изначално дори правото на живот или правото на възпроизводство.

Природата и нейните съставни части се възприемат единствено като вещи, суровини и блага - обекти, подлежащи на експлоатация от страна на субектите - хората и техните обединения.

Това се дължи най-вече на антропоцентризма - поставянето на човека и създаденото от него в центъра на всичко. Това е разбирането, че хората по някакъв начин са по-важни от останалия естествен свят. Нещо повече - тази философия отделя човеците от естествения свят в такава степен, че хората започват все повече да подхранват илюзията, че могат да живеят без природата и че изобщо не са свързани с нея.

смог

Антропоцентричното разбиране е залегнало в основата на всички сфери на живота, като икономика, право, образование, и обуславя отношението към околната среда като една съвкупност от предмети, предназначена за употреба. Това схващане е отразено и в съвременните правни системи, в които отсъства връзката човек-природа и по-точно - положителните задължения за грижа към природата. В резултат на това природата остава незащитена.

Антропоцентризмът възприема природата като кошница с ресурси, които трябва да бъдат използвани от човека за неговото благо и икономическо развитие. Антропоцентризмът е пряко свързан с настоящата водеща икономическа система и всички основани на нея системи, при които природата се оценява единствено на база полезността й спрямо хората - тоест на природата й се слага цена.

С идеята “Права на природата” се преобръща съществуващата към момента парадигма, като се постановява, че по дефиниция цялата природа е защитена. А цел на правата е да се очертаят границите на допустимото влияние върху природата.

Когато природните дадености се подобряват, подобрява се и нашият живот. Но страда ли природата, това се отразява и на нас.

“Правата на природата” разпознава природата като заинтересована страна с изключителна важност, чиито нужди трябва да се вземат под внимание, ако човечеството желае да оцелее.

Така се обхваща проблемът в самия му корен, разпознавайки природата чрез вътрешноприсъщата й стойност, и превръщайки природата в правен субект, притежаващ права, които позволяват да бъде защитен в съда от обикновените хора в качеството им на нейни представители.

градска среда

Какво се разбира най-общо под понятието “права на природата”?
Това е екосистемите, реките, планините, видовете и други категории да имат правото да съществуват, в краткосрочен и дългосрочен план да могат да възобновяват и поддържат своите жизнени цикли. В основата стои идеята, че животът във всичките му форми е защитен и чак след това е нужно да се открие необходимият баланс, за да се поддържат нашите динамични връзки с природата, а не в обратния ред.

Включвайки правата на природата в законодателството, официално се припознава фундаменталната активна роля на естествения свят в поддържането на живота - нещо, което е много по-различно от това природата да се възприема единствено за човешка консумация.

Признавайки природата като субект на правото, притежаващ права, ние я включваме в системата на управление, което означава, че сме принудени по закон да се занимаваме и с влиянието й на действията върху жизнеспособността на екосистемите.

Внедряването идеята за правата на природата на всички нива от социалния живот е гаранция, че човечеството ще посреща нуждите си, както е и гаранция за запазване единството и многообразието на биосферата. Това е може би най-цивилизованият изход от световната екологична криза, в която се намираме сега.

Вписването на правата на природата в някои законодателства вече е факт - конституцията на Еквадор, националното законодателство на Боливия, местни законодателства на общини в Мексико и САЩ. В Индия по един екологичен казус особените мнения на видни съдии твърдят, че екологичната справедливост може да бъде постигната единствено, ако заменим антропоцентричния принцип с екоцентричен.

природа

При екоцентризма природата се поставя в центъра, където хората са част от нея, а всичко, което е с различна от човешката форма, притежава присъща стойност. С други думи - човешкият интерес не получава автоматично предимството и хората имат задължения към останалата природа, независимо от своя интерес. Екоцентризмът е центриран върху живота и природата, а тя включва и човека.

Какво се случва с природата в Европа?
В момента в 13 държави от ЕС, включително и България, се подготвя провеждане на европейска гражданска инициатива, като всеки момент се очаква да се включат още държави. Това е една форма на пряко участие в обществения живот. Именно в тази инициатива Галин Генчев ни кани да се включим по един или друг начин. Целта е идеята за правата на природата да бъде подкрепена официално от над 1 милион. граждани от ЕС. Това ще позволи на организаторите да направят законодателно предложение до ЕК. За тази цел вече е изготвена проекто-директива, която е преведена и на български език, очертаваща основните посоки на бъдещото законодателство.

В момента инициативата е на етап информационна кампания и се търсят доброволци. Сформиран е екип, в който има участници от различни европейски държави. За България координатор на екипа е Свилен Ташев.

Галин Генчев цитира част от проекта за европейската гражданска инициатива:

Визията е да сътворим свят, в който нашите човешки закони спомагат за създаване на култура, която уважава всепроникващо взаимно съществуване на…; уважава присъщата стойност на …; поддържа здравословни връзки със…; е в хармония с Универсалните закони, които управляват всички живи същества.

екоцентризъм

Гражданската инициатива ще положи усилия да може в рамките на около една година да бъдат събрани необходимите подписи или становища за подкрепа, както е според законодателството. Предвижда се кампанията за набиране на подписи да започне през 2017 г., а дотогава ще се работи в насока разширяване на идеята, изработване на образователни програми, обсъждане на идеята на местно, регионално и национално ниво.

Ние продължаваме да изграждаме онлайн присъствие, търсим съмишленици сред вас, доброволци, партньори - както като отделни индивиди, така и на ниво организации. Всеки може да се включи!

Човечеството днес води война срещу природата, но е време да сключим мир преди да е станало твърде късно. Правата на природата си следват естествената еволюция в развитието на правото и това ще е следващото глобално движение за права. Участвайте в него!

Това е фейсбук страницата на инициативата “Права на природата”: https://www.facebook.com/pravanaprirodata/?fref=ts
 
Коментари 2
  • Стельо
    08.10.2016 г. 17:06
    Да, точно това означава, Мериан. В днешния ненормален свят се налагат ненормални мерки от типа да признаем природата за правен субект...
  • Мериан
    22.07.2016 г. 14:23
    Не би трябвало въобще да се налага Природата да е правен субект.... но уви, ако това е начинът за нейното опазване в тази безморална система, нека да стане правен субект... И означава ли това, че за обикновения гражданин или за малка група съвестни граждани ще бъде по-лесно да защитават неправомерни посегателства върху природата?

Коментари:

Спонсори на Портал 12