Търси

Учителя: Ще взема само две думи от 33-ти стих, 3-та глава от Евангелието на Йоана: Бог е истинен

Още по темата ...
Дон Мигел Руис

Дон Мигел Руис: Виждам свят на справедливост. Духът ни подтиква да променим своя сън и съня на планетата

Виж повече
славянството

Елеазар Хараш: Шестата културна епоха ще се зароди в славянството ❤️ (из Книга на вътрешните тайни и Откровенията на Йоан)

Виж повече
Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов

Беинса Дуно: Къде е твоята самостоятелност и независимост?

Виж повече
03.04.2022 г.
11051
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
Ще взема само две думи от 33-ти стих от 3-та глава от Евангелието на Йоана: „Бог е истинен“

Бог е истинен. Реално нещо е онова нещо в света, което носи мир, което носи светлина за човешкия ум. То е Бог. Онова, което носи мисъл в човека, което осветява човека, то е Бог. Онова, което внася най-хубавото в човешкото сърце, то е Бог. Онова, което дава сила на човека, то е Бог. Онова, което го освобождава, то е Бог.

Сега туй е важно: Бог е истинен. Ние търсим смисъла и реалността на нещата в света. Питам: Кое е реалното? Реалното е онова, което виждаме. Не онова отвън, но онова отвътре, ония понятия, които се образуват за света, те са реални. Твоето вътрешно разположение, то е реално. Ако ти не вярваш в своя мир, ако ти не вярваш в своята вяра, ако ти не вярваш в своята надежда, ако ти не вярваш в себе си, в какво ще вярваш? 

Аз излизам от Бога; и вие сте излезли, и Христос е излязъл от Бога. Каква е разликата? Разликата седи в това, че Христос, каквото Бог искаше от Него, правеше го заради Него. Неговата вяра в Бога беше придружена с Любов. Той беше готов на всички жертви. По това се отличаваше Христос.

Та казвам: При сегашните условия трябва да остане идеята, че Бог е истинен. Има едно ръководство в света, на което ние трябва да разчитаме. Туй трябва да бъде общо правило, за всичките хора. Че има едно Същество необятно в света, Което ръководи всичко и към всички има еднакви отношения. А различието, което ние виждаме в света между хората, то е само наше лично схващане... 

Бог е истинен. Ние трябва да се спрем върху онова, което Бог ни е дал. Най-първо, трябва да можем да запазим този живот. Знаете ли как се запазва животът? Пак ще ви кажа. Животът се запазва само със силата на Любовта. Без Любов той изтича. Той отлита като тия благоуханните масла, както розовото масло отлита. Само Любовта е в сила да държи живота. Животът сам по себе си е една сила, само с която Бог може да се разправя. Две страни има животът. Щом човек влезе в живота, ще дойдат и най-големите радости, и най-големите страдания. Неизбежно е това.

Ние, съвременните хора, вярваме в това, което виждаме. Но има хора, които вярват по-далече. Казвам: Ние не вярваме в онова вътрешно знание. Има едно прозрение. Хората, които са гадатели, явява се туй прозрение. Ти като погледнеш човек, той има няколко лица. Едновременно хората имат няколко лица. Една външна обвивка, материална, една вътрешна, по-ефирна – той е духовният човек. В сегашния живот необходимо е да се развие туй прозрение, да познаваш сърцето на човека. Затова Бог, Който ни познава, казва: „Сине мой, дай си сърцето!“ Бог иска нашето сърце, за да го обработи. 

Бог е истинен. Бог изисква всички ние да използуваме условията, които Той ни е дал.

Целият свят е пълен с разумни същества. Говоря за онази велика Божествена мъдрост и за онази велика Божествена Любов. И в камъните, и в светлината, и в листата, и в цветята, и в малките мушици, и в комарите – във всички в света за умния човек Бог се проявява. Който обича Бога, всички тия същества го обичат. Който не обича Бога, тогава тия същества, комарите, мухите го хапят. Като те ухапе, казва: „Не обичаш Господа, затова те хапя.“ Въшките, и те казват: „Не обичаш Господа, затова те хапя.“ И бълхите, и те казват същото. Казвам: Когато престанат бълхите да ви хапят, когато престанат комарите да ви хапят, когато престанат мухите да ви хапят, когато престанат кучетата да ви лаят, вие вече сте на правия път. Бих желал един ден всичките комари, всичките мухи да ви се радват, да ви не хапят, но да ви поздравляват като синове Божии на Земята.

В това седи животът: Да познаем истинния Бог!

„Благословен Господ Бог наш“


из лекция на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), изнесена през 1940-а година.

Спонсори на Портал 12