Търси

Материята е кондензирана енергия, Енергията е кондензирана светлина, Светлината е кондензирана мисъл. Мисълта е кондензирана Любов

Още по темата ...
Кои са Космическите йерархии във Вселената?

Кои са Космическите йерархии във Вселената? (СПИСЪК)

Виж повече
Достойнство

Достойнство означава да отстояваш винаги и при всички обстоятелства Божественото у себе си

Виж повече
Принципи

Проф.Константин Златев: Принципите са ядро, но и цел на Всемирното развитие

Виж повече
09.08.2023 г.
8739
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече

Категориална скàла на Битието (Космична стълба на Реалността)


Учителят Беинса Дуно предлага седемстепенна категориална скáла (структура) на Битието, назована още Космична стълба на Реалността, която включва следните същностни и субстанциални категории, изброени „отдолу-нагоре” – от най-грубата в субстанционално отношение до най-фината категория/същност: материя, енергия, светлина, мисъл, Любов, Дух, Бог.

↑ Бог
↑ Дух
↑ Любов
↑ мисъл
↑ светлина
↑ енергия
↑ материя

Отделните категории в тази скáла са подредени отдолу нагоре в съответствие с равнището на своята субстанциалност. Най-груба или плътна е материята, а най-фин и извисен е, разбира се, Бог.

Пълният текст на описанието, дадено от Учителя Беинса Дуно, гласи:

„Материята е кондензирана енергия.
Енергията е кондензирана светлина.
Светлината е кондензирана мисъл.
Мисълта е кондензирана Любов.
Любовта е плод на духа.
Духът е първична проява на Бога.
Бог е абсолютната непроявена Божествена Същност.”


„Кондензирана” в случая означава уплътнена, сгъстена, концентрирана. Очевидно всяка категория в тази структура – с изключение на Бога – се съдържа в следващата, стояща непосредствено над нея в субстанциално отношение.
По-фината от гледна точка на субстанцията категория излъчва от себе си по-грубата, стояща под нея, като намалява честотата на вибрациите си до степен да премине в ново качествено състояние.

От гледна точка на древната философия на йогите (която е основана върху индуизма и древното ведическо знание, включително и върху езотеричния елемент в тях) Вселената притежава две главни първоначала – Акаша (Пространство) и Прана (Сила). Акаша е Пространство, но не обикновеното, а онова първично, извечно Пространство, което съдържа в себе си в непроявено (латентно) състояние всички възможни форми. Прана е Сила, но не каквато и да е, а жизнената енергия, която изпълва цялата Вселена и е ядрото на Всемирния живот.

Пространството предлага арената за проявлението на Всемирния живот. Праната – жизнената енергия – изпълва и поддържа формите на Всемирния живот и създава условия за тяхното развитие и усъвършенстване.

Шестте категории/същности, които Бог излъчва от Себе Си, изграждат панорамата на цялото Творение, на Всемирния живот и на взаимоотношенията и взаимодействията помежду им, преливайки се една в друга по пътя на трансформацията. Цялото огромно разнообразие от форми на Всемирния живот предполага потенциала за осъществяване на една конкретна идея, родена в Божия Ум, на която е предоставен шансът да осъществи този потенциал чрез участието си в ритъма на Проявеното Битие.

Основният закон на Вселената – Законът за качеството – е Закон за индивидуалната и глобалната духовна еволюция на всичко съществуващо. В този смисъл той е следствие от космическия принцип на Всемирното развитие.
Основният закон на Вселената е в сила за всички Цикли на Проявеното Битие.

Дефиниция на Основния закон на Вселената – Закона за качеството:
Всяка обективно съществуваща реалност (индивид, система, множество и пр.) във Вселената – независимо от субстанцията, от която е изградена (веществена, органична, неорганична, полева, духовна и пр.) – се намира в непрекъснато развитие и има за крайна цел на това развитие сливането (съединяването) с Първопричината на всичко съществуващо (Бога, Твореца, Висшата Сила, Космическия Свръхразум), след като в своето развитие тази обективна реалност е претърпяла поредица от задължителни трансформации в качествено отношение, които трансформации са я довели до степента на абсолютно необходимото висше качествено състояние, за да се съедини (слее) с Първопричината, Бога.

Казано по друг начин: количеството съществува, за да се превърне в качество. Тоест всяка обективна реалност започва своето съществуване и развитие от Първопричината и го завършва отново в Нея след еволюция, присъща единствено на тази отделна обективна реалност (т.нар. „тесен път” на индивидуализацията), но при преминаване на задължителни етапи и трансформации, характерни за съществуването и развитието на всяка обективна реалност във Вселената.

Дефиниция на Основния закон на Вселената – Закона за качеството, отнесен към физическото поле (материалния свят):
Количественият компонент (част, съставна част) на Вселената – материята, материалната структура на Вселената – в своето непрестанно движение и развитие неизменно, необратимо и непрекъснато се стреми да се превърне в качествен компонент (част, съставна част) на Вселената – дух, съзнание, Висша Сила, Бог. Тоест материалното има за крайна цел в своето развитие (еволюция) нематериалното, духовното, Божественото.

Пътят от материалното (материалната субстанция) до нематериалното (идеалната субстанция – Духа) е изключително дълъг, труден и лъкатушен. По своето начално и крайно положение (по своите характеристики, обозначаващи началото и края – крайния резултат – на този път) Пътят е еднозначно определен. Той може да се сравни в случая с права линия – това е идеалният вариант, реално неизпълним. А по своите междинни характеристики (обозначаващи етапите, развитието и непрекъснатостта на този път) Пътят е многозначно определен. Тоест той представлява в действителност безкрайно множество от възможни варианти или вероятности – криви линии.
Независимо от това коя от кривите линии – линия на развитието – ще бъде реализирана на практика крайният резултат винаги е един и същ.

Обобщение: Количеството (материята) се стреми непрекъснато да се трансформира в Качество (Дух, съзнание) в мащабите на материалната Вселена. В това е висшият смисъл на съществуването на физическия (материалния) свят.

Пътят на тази трансформация (преобразуване) е многозначно определен – безброй са равноправните вероятности за осъществяването му на практика – и винаги води до един неизменен краен резултат: цялостно преобразуване на количеството в качество, на материята в съзнание.

Пътят е безкраен, но не неосъществим.


Законът за качеството е обективен закон. Бог го е вложил в творението, а той е съществувал в Божия Ум още преди началото на Божия творчески процес.

Варианти на крайната точка (положение) в развитието на материалния свят:
1) Цялата материя (низшата субстанция) се е трансформирала в съзнание (дух – висша субстанция). Вселената е постигнала своето съвършенство. Това състояние е хипотетично, защото изключва възможността от по-нататъшно развитие (поне в рамките на системата, т.е. в рамките на материалната вселена). Крайното състояние е идеал, постоянна велика цел на Пътя на Всемирното развитие.
2) Точката не е крайна! След като материя и съзнание се обединят в единно цяло, неразривно свързани и неделими (приключил е ІІ етап от еволюцията на духа), развитието на Вселената не може да спре дотук. Нищо на този свят не е вечно и окончателно! След пълната трансформация на материята в дух (в съзнание) по Пътя на духовното усъвършенстване настъпва нов етап – новообразуваната Единна Духовна Субстанция започва своето вътрешно (само)усъвършенстване. Целта му е Божественият свят. Едно е сигурно: процесът на усъвършенстване и развитие във Вселената е вечен и безкраен. Всяка начална точка в него (включително и тази, която вече разгледахме) е крайна точка на предхождащия я етап от този безкраен процес. Аналогично – всяка крайна точка от даден етап се превръща в начална точка на следващия етап.

Следствие от Основния закон на Вселената: Във всяка система (независимо от мащабите и структурата ѝ) действа главен обективен закон, който се проявява независимо от компонентите ѝ (стои над тях) и на който са подчинени основните процеси на развитие на тази система.

Под „система” тук се разбира всяка обособена структура, всяка обективна реалност (единица) от микро- до макрокосмоса, от видимата и невидимата действителност, както и съвкупността от тези структури (единици) – т.е. от елементарните частици до галактиките и Космоса като цяло.

Обобщение: Еволюцията на Вселената е закономерен процес, протичащ като цяло и на всички равнища под действието на Основния закон на Вселената – Закона за качеството.
Тъй като Бог не е зависим от действието на Основния закон на Вселената – Закона за качеството, поради Своята неизменност (свързана със съвършенството и абсолютността Му), от това произтичат две важни следствия:
1) Еволюцията на Вселената, Всемирното развитие е вечно и безкрайно във времето независимо от етапите, през които преминава (прогрес или регрес, разширяване или свиване и пр.).
2) Качествените характеристики на субстанцията, от която е изградена Вселената – независимо дали се има пред вид материалният или, още повече, духовният ѝ компонент, независимо от постигнатото равнище на тези качествени характеристики, – дори и в най-високия им възможен етап или момент на проявление не водят до и не могат да доведат до окончателно обединение (съединяване, сливане) на тази субстанция с Божията Същност.
1) и 2) са в логическо съгласие с обстоятелството, че именно Бог е сътворил Вселената (света) и следователно е независим от (трансцендентен спрямо) него. В този случай смисълът на Сътворението на Вселената (света) е в Развитието и само в Развитието, в непрекъснатата и безкрайна еволюция.из Езотеричен речник - проф.Константин Златев.

Константин Златев
Проф. Константин Златев
Проф. Константин Златев е отдаден последовател и изследовател на делото на Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов. Изнася множество лекции и беседи посветени на пътя в развитието на окултния ученик и неговите отговорности в службата на цялото.

Той е професор на философските науки, богослов, изследовател и писател. Има издадени над 20 книги и стотици публикации с християнско-просветителски, богословски, езотеричен, публицистичен и научно-популярен характер. От 1993 г. изнася лекции на духовна тематика в България и чужбина.

Роден на 11 май 1958 г. в София. През 1983 г. завършва Висшия Икономически институт, специалност “Международни икономически отношения”, а през 1993 г. завършва Богословския факултет към СУ “Климент Охридски”. От 2009 г. е доктор на богословските науки. В книгата си “Сакралните послания в житните кръгове” с Мария Везнева разкрива впечатляващи съвпадения между послания на символите и поученията на Свещеното Писание – Библията.
 

“Молитвите заемат водещо място в духовния живот на човека, търсещ Истината и контакт с напредналите Същества във Вселената и с Бога. Те изграждат незрими мостове, по които ние, хората, се пренасяме в извисени сфери на необятната космическа реалност, докосваме се до Любовта и Мъдростта на техните обитатели и с тяхна помощ продължаваме по-уверено своя вечен път към съвършенството.” 

Свързани публикации

Александър Солженицин
16.11.2022 г.
3499

Александър Солженицин: В основите на ерозиралия хуманизъм прозира безкраен материализъм (ЛЕКЦИЯ)

Приятели на Портал12, представяме ви част от архива с ценни публикации на проф.Константин Златев, който включва тази историческа и забележителна реч на Александър Солженицин, изнесена от него по време на изгнаническите му години в САЩ. Това е една изключително проникновена реч, изразяваща дълбочината на неговата болка и безпокойството от нивото на духовното съществуване на човека и обществото в т.нар. "развити страни".
Виж повече
Паневритмия
05.08.2022 г.
4961

Константин Златев: Упражненията в Паневритмията са проекции за бъдещето и 7-те степени на Посвещение

Когато играем Паневритмия, ние проектираме в бъдещето, стотици години напред, еволюционния път на човека, който представлява Пътя на повдигане на човешката Душа.
Виж повече
Константин Златев
04.07.2022 г.
7646

Проф.Константин Златев: Невинност, кротост, търпение и чистота! (ПОСЛЕДНИЯТ ФАЙЛ, изпратен до Портал12)

Споделяме с вас последният файл, изпратен до Портал12, за публикация, от проф.Константин Златев, който днес приключи своя земен път и пое своето завръщане към Духовния Дом на Всемирното Бяло братство.

(удебелените в болд думи, са от страна на проф.Константин Златев - публикуваме файла, както сме го получили)
Виж повече
Константин Златев
04.07.2022 г.
15214

Днес проф. Константин Златев приключи своя земен път и пое своето завръщане към Духовния Дом на Всемирното Бяло братство

Днес проф. Константин Златев приключи своя земен път и пое своето завръщане към своя Духовен Дом, този на Всемирното Бяло братство, Учителя и Създателя. 
Виж повече
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12