Търси

Ани Безант: Духът се разкрива според Закона на Жертвата, Любовта и Истината

Още по темата ...
Готфрид Лайбниц

Готфрид Лайбниц: Бог е създал най-добрия възможен свят, което може да се докаже с бинарния модел на числата

Виж повече
Степени на посвещението: Подготовка, Просветление, Посвещение - осъществява се връзка с висшите духовни същества

Рудолф Щайнер: Степени на посвещението - Подготовка, Просветление, връзка с висшите духовни същества

Виж повече
Шри Рамана Махарши

Шри Рамана Махарши: Любовта не познава страх. Тя е най-висшата форма на съществуване

Виж повече
12.06.2024 г.
830
Подкрепям Портал 12! Портал 12 е алтернативна медия. Подкрепете ни за повече материали, видео и лекции! Виж повече
"Съществуват множество дълбоко взаимосвързани закони, които управляват развитието на Духа в неговите материални носители, подпомагайки тяхното израстване и еволюция. Тези закони, като тайнствени нишки, проникват във всяка частица на съществуването, създавайки хармония и ред в процеса на духовно усъвършенстване и материално изразяване. Всяко проявление на Духа в материалния свят следва тези универсални принципи, които насочват и формират както физическата, така и духовната ни същност, водейки ни към по-висши нива на съзнание и мъдрост", казва Ани Безант - социална активистка, теософ, писател и оратор, една от водещите фигури в теософското движение във Великобритания през изминалия век. По темата тя уточнява:

Първият е Законът за Причинността, известен в наши дни под подходящата индийска ду­ма Карма. "Карма" е санскритска дума, която означа­ва "действие, постъпка". "Навсякъде, където има действие трябва да има и про­тиводействие - това е закон в материалните светове.

Всеки предмет е свързан и преплетен с други пре­дмети и чрез тези взаимовръзки те растат. Ето защо Законът за Причинността е и закон на еволюцията за човешките тела, независимо от това дали те са напра­вени от груба или от фина материя. Материята се на­мира в непрекъснато движение, вечно трепти и тъй като Духът е въплътен в материята, той не може да избяга от този закон. Всяка промяна в съзнанието на Духа - всяко желание мисъл, дейност - се придружа­ват от промяна в трептенето на телата, които го обли­чат. И обратно - всяко трептене в тези тела, породено от външни влияния, от други въплъщения във вселе­ната, в която Духът живее, произвеждат в него промя­на на съзнанието. Това е неизбежната и непрекъсвае­ма връзка между духа и материята, Живота и форма­та, в която той е въплътен. Всички тези промени се извършват според Закона за Причинността, който е За­кон за еволюцията на материята.

Вторият закон е Законът на жертвата. Той е така всеобщ в царството на Духа, както Законът за Причинността - в царството на материята. Духът се разкрива според Закона на жертвата, както тялото се раз­вива според Закона за Причинността. Духът живее и тържествува чрез жертвата, както тялото расте и се развива чрез мъдро ръководеното действие. 

Божествената воля работи за правдата и тези, ко­ито я пренебрегват, неизбежно трябва да страдат. От­тук и непрестанното предупреждение на мъдреци и пророци, че всичко, което е противно на правдата, при­чинява страдания. Както е казано от Буда: "Когато един човек говори или върши нещо със зла умисъл, страданието го последва тъй, както колелата следват краката на воловете, които теглят колата... Когато един човек говори или върши нещо с чисти намерения, ща­стието го следва, както сянката му, която никога не го напуска." Апостол Павел изказва същата мисъл мно­го строго: "Недейте се лъга: Бог поругаван не бива. Каквото посее човек, това и ще пожъне." Жертвата е изливане на живот за доброто на дру­гите и този живот за израстване на Духа е законът, който строи и поддържа световете. 

Третият закон е Законът на Любовта. Любовта е основата на всичко съществуващо и е силата, която движи вселената. Без любов, нито духът, нито материята могат да съществуват в хармония. Любовта е сърцето на Духа и в нея се крие истинската същност на всяко съзнателно същество. Тя е източникът на радостта и мира, които изпълват нашето сърце и душа, когато живеем в съгласие с нейните принципи. Във всяко наше действие, всяка наша мисъл, ние сме призовани да изразяваме тази божествена любов, да раздаваме от нашия вътрешен свят на всички около нас. Именно чрез този закон на Любовта, ние откриваме нашето истинско предназначение и се свързваме с вселенската хармония.

Четвъртият закон е Законът на Истината. Истината е светлината, която осветява пътя на нашето духовно пътуване. Търсенето на истината е основна задача на всяка душа, която желае да се развива и да еволюира. Истината е безсмъртна и вечна, тя не може да бъде променена или манипулирана. Чрез съзнателното приемане и следване на истината, ние се освобождаваме от илюзиите и заблужденията, които ни пречат да видим истинската същност на света и на самите нас. Истината ни води към по-дълбоко разбиране и мъдрост, разкрива ни тайните на вселената и ни показва пътя към просветлението.

Петият закон е Законът на Единството. В основата на всичко съществуващо лежи принципът на Единството. Всички сме частици от едно цяло, взаимно свързани и взаимно зависими. Този закон ни учи на смирение и състрадание, на разбирането, че ние не сме отделени и изолирани, а сме част от грандиозния космически план. Единството ни призовава да приемаме и уважаваме различията, да сътрудничим и да работим заедно за общото благо. Когато осъзнаем този закон и го приложим в живота си, ние започваме да изпитваме истинското чувство на принадлежност и взаимност, което изпълва нашето съществуване със смисъл и цел.

Шестият закон е Законът на Съзиданието. Духът е творец по природа, постоянно създаващ и преоформящ реалността около себе си. Чрез своите мисли, думи и действия, ние участваме в този процес на съзидание, внасяйки своя принос в развитието на вселената. Този закон ни призовава да бъдем съзнателни и отговорни творци, да използваме своите способности и таланти за доброто на всички същества. Чрез съзиданието, ние изразяваме нашата божествена същност и сътрудничим на космическия план за еволюцията и хармонията на вселената.

Тези духовни закони ни водят по пътя на личностното и колективно израстване, показвайки ни един висок Идеал за по-висше съзнание и просветление. Чрез тяхното прилагане в живота си, ние можем да преоткриваме истинската същност на нашето съществуване и да се свързваме с божествената Мъдрост и Любов, които пронизват всичко без изключение, и ни направляват във всяка стъпка на нашето духовно пътуване.
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете

Спонсори на Портал 12