Търси

Общи условия - Мобилно приложение - Портал12 Формули

Чрез регистрацията Ви за акаунт в приложението "Портал 12 - Формули", сключвате правно обвързващо споразумение с Портал 12 ЕООД. Преди да започнете да използвате приложението, моля, отделете време и прочетете внимателно тези Условия за ползване. Тези Условия за ползване са важни, тъй като регулират отношенията между Вас и нас, и съобразно с това засягат Вашите законни права и задължения.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОРТАЛ12

ПОРТАЛ 12 ЕООД (наричано по-долу „Портал 12“, „нас“, „наш ият/нашата/нашите“ или „ние“) предлага безплатна услуга с персонализирани характеристики и функции („Услугата“), която позволява на нашите потребители (наричани по-долу „Вие“) достъп до текстово и графично съдържание - формули и молитви и друго съдържание под формата на статии и съвети („Съдържанието“), предоставено по интернет чрез Услугата на съвместимо устройство с достъп до интернет.
За да имате достъп до нашите Услуги, Вие се нуждаете от активен акаунт в приложението Портал 12 Формули. Трябва да се съгласите и да приемете тези Условия за ползване при създаване на акаунт, заедно с Политиката за Поверителност, които приемате при регистрацията Ви. 

Цялата информация, която регулира отношенията Ви с Портал 12, се нарича общо „Споразумение“.
Портал 12  предоставя Услугата според правилата и условията, посочени в Споразумението. Не можете да използвате Услугата, нито да осъществявате достъп до или да използвате Съдържание, предоставено чрез Услугата, ако не сте съгласни със Споразумението.
Валидната версия на Условията за ползване и на Политиката за Поверителност може да бъде намерена на уебсайта на Портал 12:
линк 1: 
линк2: 

1. Ограничение за възраст и пригодност за акаунт
1.1.
За да имате право да сключите Споразумението и да създадете акаунт и да ползвате услугите на Портал 12, Вие трябва:
да сте на възраст най-малко 13 (тринадесет) години и/или да имате разрешение по друг начин и правомощие да сключите законно това споразумение в страната, в която Услугата се предоставя;
да пребивавате в държавата, в която Услугата е налична за Вас;
да предоставите правилна лична информация, когато се изисква;
да се съгласите да спазвате Споразумението.

2. Услугата
2.1.
Портал 12 предоставя персонализирана услуга за четене на формули и молитви, чрез която можете да предавате и/или временно да изтегляте (само за кеширано офлайн четене в приложението) Съдържанието чрез съвместимо устройство с достъп до интернет. Услугата е достъпна чрез приложението Портал 12  и може да се използва само за Ваше лично използване с нетърговска цел в съответствие със Споразумението.
2.2.
За да използвате Услугата, трябва да използвате устройство, което отговаря на техническите изисквания на Портал 12, и/или  една от платформите за бизнес партньори на Портал 12, на които е инсталирано приложението или друг софтуер на Портал 12. Услугата може да няма еднакви функционалности на всички устройства и платформи. 
2.3.
Портал 12 актуализира редовно приложението си, за да гарантира неговата сигурност, както и за актуализиране и подобряване на потребителското изживяване. Поради тези причини Портал 12 може понякога да изисква да актуализирате с по-нова версия на приложението.
2.4.
Портал 12 си запазва правото да променя по всяко време техническите изисквания за използването на Услугата и да променя, добавя или премахва бизнес партньори. Такива изменения и промени ще бъдат публикувани на уебсайта на Портал 12.

3. Филтри за съдържание
3.1.
Всички предварително инсталирани филтри за съдържание се предлагат на Вас като незадължителна функция. Портал 12 не поема никаква отговорност за точността или адекватността на тези филтри и не може да гарантира, че ще функционират по удовлетворителен за Вас начин.

4. Права на интелектуална собственост
4.1.
Услугата и Съдържанието са наша собственост и/или защитена с авторски права собственост на нашите лицензодатели. Всички търговски марки, марки за услуги, търговски имена, търговски облик, имена на домейни, патенти, изобретения, търговски тайни, авторски права, права върху база данни и всички други права на интелектуална или индустриална собственост (включително ноу-хау) по отношение на Услугата или Съдържанието са собственост на нас или на нашите лицензодатели, или на компании, свързани с нас или нашите лицензодатели. Нито един елемент от Услугата или Съдържанието не може да се използва или употребява по друг начин, освен като част от предлаганата на Вас Услуга и доколкото е разрешено изрично съгласно Споразумението. Ние не прехвърляме на Вас права (включително права на интелектуална собственост) или право на собственост по отношение на Услугата или част от нея, както и не прехвърляме такива права или право на собственост по отношение на Съдържанието или част от него. Освен това не трябва да се тълкува, че Портал 12 Ви предоставя по подразбиране или по друг начин лиценз или право на използване на търговска марка, показана на или в рамките на Услугата или Съдържанието.

5. Лиценз за съдържание и софтуер
5.1.
Съдържанието в Услугата се развива непрекъснато и се актуализира редовно. Съдържанието може да бъде променяно, премахвано или актуализирано без предизвестие. 
5.2.
Услугата е конфигурирана да позволява използването на софтуера за Услугата и Съдържанието, притежавано или лицензирано от нас. Съгласно условията на Споразумението, Портал 12 с настоящото Ви предоставя ограничен, отменим, неизключителен, неподлежащ на подлицензиране, непрехвърлим лиценз за достъп и използване на софтуера за Услугата и Съдържанието (само в рамките на Услугата) за Ваша лична нетърговска употреба чрез съвместимо устройство с достъп до интернет.
5.3.
Вие потвърждавате, гарантирате и се съгласявате да осигурите, че Вие и/или всеки, на когото разрешите достъп до Услугата чрез Вашия акаунт, няма да копира, възпроизвежда, размножава, променя, адаптира, създава производни произведения, показва, публикува, разпространява, разпраща, излъчва, предава, продава, наема, отдава на лизинг, заема, подлицензира или използва по друг начин за каквато и да е цел (търговска или друга) какъвто и да е материал, Съдържание и/или част от или цялата Услуга (включително, без ограничение, показването и разпространението на Съдържанието, Услугата и/или друг материал, чрез уебсайт на трета страна или по друг начин).
5.4.
Вие също така потвърждавате, гарантирате и се съгласявате да осигурите, че Вие и/или всеки, на когото разрешавате достъп до Услугата чрез Вашия акаунт, ще спазва по всяко време Споразумението и по-конкретно няма; (1) да пренасочва, заобиколя или деактивира съответна система за защита на съдържанието или технология за управление на цифрови права, използвана в Услугата; (2) да декомпилира, извършва обратен инженеринг, деасемблира или привежда по друг начин определена Услуга в четима от човека форма; (3) да премахва данни за идентификация, авторски права или други известия за собственост; или (4) да осъществява достъп до или използва Услугата по незаконен или неупълномощен начин или по начин, който предполага връзка с нашите продукти, услуги или марки.
5.5.
Използването на Услугите и/или Съдържанието в нарушение на настоящия раздел 5 ще се счита винаги за съществено нарушение на настоящото Споразумение и може да бъде причина за искове за нарушение на авторски права.

6. Съдържание и връзки на трети страни
6.1.
Портал 12 не носи отговорност за и не гарантира качеството или безопасността на хипервръзки и/или други елементи, генерирани от трети страни, достъпни от Услугата, нашия уебсайт, предоставени от Портал 12, както в рамките на, така и извън Услугата.
6.2.
Услугата може да включва, да бъде включена в или да се предоставя във връзка с услуги и съдържание на трети страни. Портал 12 не контролира тези услуги на трети страни, нито тяхното съдържание, и тези услуги може да са предмет на отделни условия и/или политики. Трябва да прочетете внимателно всяко споразумение, условия за ползване и/или политики за поверителност, които се отнасят до такива услуги и/или съдържание на трети страни.

7. Продължителност и прекратяване
7.1.
Раздел 7 по-долу ще се прилага, освен ако не е посочено друго при регистрация за Услугата.
7.2.
Портал 12 може да прекрати Споразумението с незабавен ефект по всяко време и без предизвестие, ако не спазвате Споразумението или приложимите закони, правила или разпоредби, или ако използвате Услугата по измамен начин или по начин, който може да причини щети на Портал 12 или трета страна.
7.3.
Прекратяването няма да има ефект върху правата или задълженията на страните съгласно Раздел 4 („Права върху интелектуална собственост“) и (Съдържание, създадено от потребителя) или други условия на Споразумението, които по своето естество остават в сила дори след неговото прекратяване. При изтичане или прекратяване на Споразумението по каквато и да е причина, всички лицензи стават неприложими автоматично и без по-нататъшни действия, и се връщат на Портал 12.

8. Права и отговорности на Портал 12
8.1.
Портал 12 може понякога да се свързва с Вас. Цялата комуникация между Портал 12 и Вас ще бъде в съответствие с политиката за поверителност на Портал 12.
8.2.
Ние се стремим да направим Услугата налична денонощно, седем (7) дни в седмицата. Въпреки това, Портал 12 не дава гаранция, че Услугата ще бъде винаги без грешки или прекъсвания. В случаи на неизправности или прекъсвания във връзка с Услугата, на Портал 12 трябва да бъде дадена възможност да ги коригира без това да представлява нарушение на Споразумението. Портал 12 също така има право в рамките на разумното да преустанови Услугата, например, ако е необходимо за извършване на надстройки и поддръжка.
8.3.
Портал 12 има право да прехвърля изцяло или частично своите права и задължения според Споразумението на трети страни. Портал 12 има също правото да ангажира подизпълнители за изпълнение на задълженията си според Споразумението. Всички такива промени, които може да засегнат обработването на Вашите лични данни, ще бъдат направени в съответствие с Политиката за поверителност на Портал 12.
8.4.
Портал 12 може да прави промени в Споразумението по своя преценка. Когато Портал 12 направи съществени промени в Споразумението, които засягат негативно Услугата, това ще Ви бъде съобщено, напр. чрез изпращане на имейл, текстово съобщение или известие чрез Услугата. По-нататъшното използване на Услугата от Ваша страна ще представлява приемане на промените от Вас. Ето защо е важно да прочетете внимателно всяко известие или съобщение от нас.

9. Вашите права и отговорности
9.1.
Можете да използвате Услугата само за Ваша лична нетърговска употреба. По никакъв начин не можете да предоставяте Услугата и/или Съдържанието на разположение и/или достъпни за други лица, независимо дали физически или цифрово.
9.2.
Вие носите отговорност за поддържането на самостоятелен контрол върху Вашия акаунт и за предотвратяването на неправомерен достъп до Услугата. Вие се задължавате да спазвате всяко изискване за сигурност на паролата и да не разкривате на никого паролата си или други персонализирани данни във връзка с Вашия акаунт, докато използвате Услугата. Ако е разрешен достъп на друго лице до Услугата съгласно настоящите Условия за ползване, Вие трябва да гарантирате, че лицата, които имат достъп до/използват Услугите, спазват във всяко отношение условията на настоящото Споразумение и Вие носите отговорност за всяко нарушение на условията на настоящото Споразумение от такова лице.
9.3.
Ако сте офлайн от Услугата за период от тридесет (30) дни или повече, Портал 12 може да блокира достъпа Ви до Услугата, докато не бъдете отново онлайн.
9.4.
Ваша отговорност е да информирате Портал12 за всички промени в данните, предоставени от Вас при регистриране и/или при покупка, особено на имейл адреса или телефонния номер, с който сте създали акаунта си.
9.5.
Вие носите отговорност за цялото генерирано от потребителя съдържание , което създавате и споделяте в Услугата или на платформи, свързани с Услугата (напр. канали в социалните медии) („Съдържание, генерирано от потребителя“). Вие носите отговорност също да гарантирате, че притежавате всички права (включително всички права върху интелектуална собственост) в тази връзка и че такова Съдържание, генерирано от потребителя, ще бъде в съответствие с условията на настоящото Споразумение и Политиката на общността на Портал 12. Нямате право да споделяте каквото и да е Съдържание, създадено от потребителя, което е или е изложено на риск да бъде счетено за незаконно, обидно, оскърбително, тормозещо, неприлично, опозорително, дискриминационно, представляващо нарушаване на поверителността или нарушаване на права на трети страни. Вие потвърждавате и приемате, че Портал 12 има право да наблюдава, преглежда, премахва или деактивира достъпа до всяко Съдържание, генерирано от потребителя, по всяко време и по преценка на Портал 12. 
9.6.
С настоящото предоставяте на Портал 12 постоянно, безвъзмездно, неизключително, неотменимо, прехвърляемо и подлицензируемо неограничено право на използване, включително, но не само, да хоствате, възпроизвеждате, променяте, разпространявате, показвате и да предоставяте публично по какъвто и да е друг начин всяко и цялото Ви Съдържание, генерирано от потребителя, във всеки наличен понастоящем или бъдещ носител за търговски цели или по друг начин, включително, но не само, за целите на маркетинга на Портал 12, Услугата, Съдържанието и/или съответните лицензодатели и/или бизнес партньори.
9.7.
Нямате право да прехвърляте правата и задълженията си според Споразумението, освен ако нямате писменото съгласие на Портал 12 за тази цел.
9.8.
Не трябва да използвате Услугата по никакъв начин, който причинява или е вероятно да причини прекъсване, нарушаване или възпрепятстване на Услугата по какъвто и да е начин, нито да използвате Услугата или Вашето устройство за незаконни или измамни цели.

10. Предоставяне на Услуга
10.1.
Услугата се предоставя на Вас според Споразумението от Портал 12 ЕООД, регистрирано в България с ЕИК 203 66 33 44 и с адрес: гр. Велико Търново, ул. Чумерна 34

11. Данни за контакт
11.1.
Можете да се свържете с нас чрез каналите, посочени по-долу:
Имейл адрес: info@portal12.bg ; телефон: 0878 24 25 87 ; 0877 12 77 12
Адрес: България, гр. Велико Търново, п.к. 5000, ул. „Александър Стамболийски“ № 11

12. Приложимо право и разрешаване на спорове
12.1.
Споразумението се управлява и тълкува в съответствие със законите на България. Споразумението няма да ограничава правата за защита на потребителите, на които може да имате право съгласно действащите закони на страната, в която пребивавате, ако са в противоречие с горепосоченото.
12.2.
Ако не сте доволни от Услугата, наличното в нея съдържание или от Споразумението, можете да прекратите Услугата. Доколкото е разрешено от закона, Портал 12 не носи отговорност за косвени щети. Портал 12 не носи отговорност за каквито и да било смущения в достъпа Ви до интернет.
12.3.
В случай на спор между Вас и Портал 12, който не може да бъде разрешен между страните, спорът може да бъде отнесен до компетентната Обща помирителна комисия в рамките на българската Комисия за защита на потребителите, https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya . В противен случай спорът ще бъде уреден от общия съд в България.
12.4.
Освен това Европейската комисия предоставя уебсайт за онлайн решаване на спорове, предназначен за подпомагане на потребителите и търговците да разрешават своите спорове по извънсъдебен начин, наличен на http://ec.europa.eu/consumers/odr/  

Тези общи условия са приети на 05.09. 2023 г. от управителя на Портал 12 ЕООД, Таня Борисова на общо събрание на дружеството и влизат в сила в деня на тяхното приемане и подписване.
 

Спонсори на Портал 12