Търси

Тридневен семинар Когиталност Варна

Начало
13.11.2020 г. от: 09:37 ч.
Край
15.11.2020 г. от: 09:37 ч.
Организатор:Митошка Петрова - МИМИ
Имейл:mitpetrova@gmail.com
РЕДОВНА ЦЕНА НА СЕМИНАРА: 139 лв.
РАННО ЗАПИСВАНЕ ДО 18 .октомври. 2020г. : 90 лв.
ОТСТЪПКИ:
1. За участници в Академия Когиталност в момента: 80 лв.
2. За участници, посещавали семинара във Варна, повече от три пъти,пенсионери и студенти : 90 лв.
3. ПОКАНА ЗА ДВАМА : 222 лв.
НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:
1. Лично при мен организатора Митошка Петрова - МИМИ: 0879176870
2. По банка : ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА,кл. София
IBAN: BG54FINV915010BGN0QREP
МИТОШКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
основание: семинар Варна
ПРОГРАМА ЗА ТРИДНЕВЕН СЕМИНАР КОГИТАЛНОСТ
Всеки семинар Когиталност е взаимодействие, което се случва по време на самото събитие – уникално, индивидуално, неповторимо. Поради това винаги поставянето на програма е относителна задача, защото Когиталност е теория и практика, базирана и развита върху принципите на Вселената, върху научните открития, върху древните знания и върху разбирането, че Всеки Е Източник!
***
Като принцип всеки от трите дни на семинара е организиран в 5 части, обособени по 90 мин., с 15 мин. почивка между тях и обедна почивка 45 мин. В същото време събитието се развива спрямо търсенията и желанията на участниците, поради което са възможни локални промени във времетраенето и различните елементи като съдържание. Програмата не следва строга последователност, а е в зависимост от групата, нейните интереси и въпроси, като се следват основни опорни точки.
Ден 1
Открития и парадокси на съществуването – научни доказателства и факти за това, че светът е енергия
А) Материята е енергия, светът като творение на мисловността – принципи, научни доказателства и логически връзки в подкрепа на това твърдение:
- забравеният етер – преоткритата таблица на химичните елементи
- свързаност между частиците – теорема на Бел – всичко във Вселената е в неразривна връзка помежду си
- енергия и информация - експеримент на Масаки Сано – доказаната взаимозаменяемост между енергия и информация
- мисленето като основа на съществуването – Рене Декарт – Мисленето е съществуване и съществуването е мислене.
- поява на светлина от Нищото – експеримент на институт Чалмърс- странична сила на светлината – експеримент на Хонг Танг – причина за дуалността в света
- исторически факти и документи за светлината, енергията и поява на материята: Евангелие на Тома, Изумрудените скрижали, Принципи на Хермес, Глаголица
Б) Парадокси на съществуването:
- парадоксът на близнаците – отправна точка и крайъгълен камък за разбиране на пространството и времето
- Нищо, нулева точка и материя - самоопределянето и безкрайният кръговрат на съществуването
- Дуалността „покой-движение“ – елемент от кръговрата на парадоксите
- „противоречието“ един елемент – две състояния
Единение на картината между всички парченца от пъзела и разкриване на връзките между тях
А) Триединството между Нищо, Нулева точка (проявление) и нейните две полярности (дуален свят)
Б) Модел на движение на енергията – бутилка на Клайн; принципи на трансформираната енергия
В) Поява на холограма – интерференция и дифракция; дифракционна решетка и формиране на индивидуална холограма и паралелна реалност.
Г) Дифракционна решетка и филтрации. Вакуумни флуктуации и засмукване на потенциала. Акт на мислене, хиперсфера и 9те честоти на Проявлението.
Д) Ограничението на Потенциала – основа за безкрайно творене.
Проявление на материята
А) Триединството Трансмутация - Единена лична глобална отговорност – Лична индивидуална отговорност – безкраен кръговрат и взаимовръзка между холограма, Проявление и Източник.
Б) Едновремието Тук и Сега. Причини за разтегляне на пространството (Хонг Танг). Принципи и правила за наличието на холограмна паралелна реалност, на холограмен свят.
В) Херметични принципи за съществуването на Живота. Глаголицата – код на възможностите.
Г) Опознаването на „Закона, който не е познат“ – Вселенският закон.
Холограмата – избраното ограничение на безкрайния Потенциал
А) Причини за преживяване на отделеност - защита, емоции, филтрации, зона на комфорт
Б) Честотите – основа и първопричина за проява и съществуване – поява на формата (холограма)
В) Атомът – характеристики и свойства. Експеримент на Антон Цайлингер. Материята като енергия.
Г) Електронът – облак от вероятности (потенциал). Ядрото – концентрирана енергия на избора. Протонът - избраната реализирана вероятност.
Ден 2
Протонни полета (жизнена енергия, рейки, ефект на кухите структури
А) Митохондриите – енергийна централа за протонни полета и превръщане на Потенциала на Източника във възможности на холограмата.
- огледала на Козирев – обяснение и принцип на действие. Навлизане в едновремието. Осъзнаване на различните холограми като единна същност, наречена Източник.
- кухи структури – откритието на В. Гребенников и неговите приложения
- Универсална енергия, рейки, чи, ци, прана, мана… - жизнената енергия - творец и консуматор на потенциала Себе си
- практически приложения.
Б) Причини за нарушаване на потока от енергия:
- филтри, ограничения, самозалъгване, неизвестност.
- страхът - що е то?
- мързелът – огромната работа за самозаблуждение.
- илюзията на полярностите.
- фракталната същност на желанието да бъда „добър“
- изследване на негативните (непознати, неосъзнати) процеси, събития и взаимодействия.
- придаденото значение – фактор при реализиране и възприемане на реалността
В) Разгръщане на ограничението за получаване на информация.
- характеристики на синхронизацията за разгръщане:
• ограничение (Его)
• кухи структури и засмукване на енергията на Потенциала през гръбначния стълб (Кундалини)
• придаденото значение при взаимодействие с околната среда – енергиен вентил (чакра) за регулиране на енергията през гръбначния стълб
• епифизата – портал към разгръщане на Потенциала и регулатор на филтрацията. Мозъчната структура „клауструм“ – ключ към филтрите.
• енергията като самозахранващ се вечен двигател (перпетуум мобиле) за реализиране и творене на Всичко, което Е!
- варианти за разгръщане на Потенциала и навлизане в енерго-информационния потенциал (отваряне на трето око):
• Регресия
• Прогресия
• Навлизане в други паралелни реалности
• Сънища
• Интиуция
• Ченълинг
• Медитация
Практическо приложение: Медитация
Медитацията е разгръщането на ограничението до безкрайния Източник – честотен портал към Себе си. По време на медитация е възможно получаването на информация под различни форми – непредизвикани образи, картини, вълнови полета, видения, разговор с известни или починали личности и други.
Важно: Медитациите се изпълняват съобразно настройките на участниците в семинара и тяхното търсене:
- Медитация за преоткриване на паралелни реалности – създаване на честотен портал с Атлантида и разгръщане до безкрайността
- Медитация за осъществяване на контакт с други същности – арктуриански честоти за връзка с Всичко, което Е!
- Медитация чрез състояние „болъгар“ за връзка с индивидуалната уникалност през вековете – гърлено пеене и Многая лета
- Медитация за връзка с деветте изначални честоти и вселенския език сензар – гърлено-вибрационно пресъздаване на глаголицата
- Медитация с честоти от Царичина – портал към други Вселени
Ден 3
Кръговрат между протонно поле и Потенциал на Източника - творене и отразяване на света в едновремие. Индивидуална паралелна реалност.
А) Честотни портали и взаимодействия между индивидуалните реалности на всички холограми.
- Филтрациите – механизми за адаптация и/или защита.
Б) Смисълът на съществуването
- избор на посока навън
- избор на посока навътре
В) Триединството Мисъл – Решение – Действие – реализация на избора
Практическо приложение: Сънища
Сънищата - портал към „съветите“ на Източника (информация за адаптация и успешно развитие на холограмата в околната среда – индивидуалната паралелна реалност).
- Механизъм за запомняне на сънищата.
- Символите в сънищата - речник.
- Тълкуване.
Паралелни реалности
А) Хиперсферата – същност и причини за проявяването й. Разтегляне на Нищото като пространствено-времеви континуум чрез хиперсфера. Поява на дуалността.
Б) Връзка между периметър и диаметър на хиперсферата – числото Пи. Аналогична връзка между енергия и честота. Числата на Фибоначи – спираловидното разгръщане на Потенциала.
В) Вихрова математика. Числата – вихрови потоци на енергията на Потенциала. Нумерологията и ДНК като резултат от вихровите потоци.
Г) Затваряне на кръговрата на триединната енергия – всеки Е и Пътят, и Източникът, и Животът, в едновремие със Силата, която ги допълва и им се противопоставя…
ИЗБОРЪТ: Творец на възможности или Творец на защити
Практическо приложение: Регресия и Прогресия. Паралелни реалности.
- Навлизане в паралелна реалност. Липса на минало и бъдеще. Едновремие на съществуването. Избор-Решение-Действие – основа за промяна на паралелната реалност. Логическа свързаност и обяснение за творене и промяна на реалността.
- Преживяване на прогресия или регресия по време на семинара. Насоки от информационното поле на Източника чрез преживяване на минали или бъдещи виртуални (вероятностни) състояния с цел подобряване или промяна на самия Избор Тук и Сега.
Единение на всички парченца от пъзела
Когиталност – Всичко, което Е!
Обобщение на семинара и финално преливане на връзките между всички парченца от пъзела. 

Спонсори на Портал 12