Търси

Обучителен курс: Естествени строителни материали и технологии за строителство с тях, 3-то издание

Начало
14.03.2016 г. от: 18:00 ч.
Край
17.03.2016 г. от: 20:00 ч.
Организатор:УАСГ и АСЕМ
Имейл:natural.association@gmail.com
Център за продължаващо обучение - УАСГ и Асоциация за строителство с естествени материали организират трети обучителен курс с акцент върху естествените строителни материали, техните свойства и области за приложение, както и специфичните особености на технологиите за строителство с тях.

Ще бъдат представени теоретичните и практични насоки на използването на естествените строителни материали, на въздействието им върху околната среда и комфорта на обитаване.
Принципите на устойчивото строителство, енергийната и ресурсна ефективност, опазването на околната среда и здравословния микроклимат в помещенията са акцентите по веригата „околна среда - сграда - обитатели“, ключът към устойчиво развитие.

Съдържание /Основни теми/:
1. Въведение. Принципи и термини: устойчиво развитие и отражението му върху архитектурата и строителството; енергоефективност, въглероден и екологичен отпечатък, оценка на жизнения цикъл (LCA).
2. Естествени строителни материали: видове, свойства и области на приложения.
Качество на микроклимата в помещенията. Здравословна среда на обитаване.
3. Особености при оценката на съответствие на строителни продукти от естествени строителни материали. Методи за изпитване в лабораторни условия и технически спецификации. Изпитване в натурани условия (in situ).
4. Традиционни строителни технологии при приложението на естествени материали с конструктивна и изолационна функция: скални материали, продукти от дървесина, глина, композитни материали.
5. Алтернативни /новаторски/ технологии при приложението на естествени материали с предимно ограждаща и изолационна функция: слама, коноп, вълна, тръстика, папур, композитни материали.
6. Основни аспекти на безопасността и комфорта на обитаване: поведение при пожар, наводнения и други екстремни условия, топловлажностен режим, влияние върху електромагнитните полета. 
7. Специфични детайли на сградите при употреба на естествени строителни материали.
8. Принос на естествените материали към опазването на околната среда. Екологичен и въглероден отпечатък. Възможности за повторна употреба и рециклиране. Управление на отпадъците.

Лектори:
доц. д-р инж. Румяна Захариева, 
арх. Николай Маринов,
арх. Ива Делова

Курсът ще се проведе в периода 07-17.03.2016г
Лекции: 15 учебни часа
Час на провеждане на лекциите 18:00 - 20:00ч в дните понеделник, вторник, сряда и четвъртък
Лекциите ще се провеждат в зала 52 на катедра строителни материали


Упражнения: Опция, при проявен интерес, в лабораториите по Строителни материали
Цена 125,00 лв. при събирана на група от мин 10 души


За записвания: 
Център за продължаващо обучение, УАСГ
бул. Христо Смирненски № 1
София 1046, България
Ректорат, каб. 205
Тел: (+359 2) 8666453; (+359 2) 9635245/524; (+359 2) 865 68 63
е-mail: pgq@uacg.bg, frf@uacg.bg

 

Спонсори на Портал 12