Търси

Нике - Играта и Победата: Война и мир

Начало
12.08.2017 г. от: 10:00 ч.
Край
12.08.2017 г. от: 17:00 ч.
Организатор:Сдружение за антични реконструкции Mos Maiorum Ulpiae Serdicae
English below
Драги любители на античната история, заповядайте на второто издание на фестивала "Нике играта и победата", влязъл в културния календар на община Велико Търново за 2017 година. Събитието и тази година ще се проведе в археологическия резерват Никополис ад Иструм до с. Никюп.

На гостите на фестивала ще бъдат представени възстановки на римски ритуали, антична мода, пазар на роби, гладиаторски игри, демонстрации на римско и варварско въоръжение и битки от периода на римо-дакийските и римо-готските войни. 

Също така традиционният занаятчийски пазар ще включва: римска кухня, демонстрация на накити и украшения, монетосечене и грънчарство.

Участниците в тазгодишния фестивал са: 
Asociatia Culturala Tomis от град Констанца, Румъния; 
Geto-Dacii sudcarpatici от град Питещи, Румъния;
Група за антични реконструкции Nova Roma от град Будапеща, Унгария;
Haemus – Centre of Scientific Research and Promotion of the Culture от град Скопие, Македония;
Сдружение за антични реконструкции Mos Maiorum Ulpiae Serdicae от град София; 
Група за късноантични възстановки Dux Anticae от град Свищов;
Cohors II Lucensium към НАР Кабиле от град Ямбол;
Ситалк - исторически реконструкции, град Пловдив;
Сдружение "Наследството на номадските цивилизации" от гр. Добрич;
Свободни реконструктори и занаятчии от цяла България

Очакваме Ви!

Входът е безплатен, ще се таксуват само беседите.


П Р О Г Р А М А 

«НИКЕ – ИГРАТА И ПОБЕДАТА»

NICOPOLIS AD ISTRUM

12 август (събота) 2017

10,00 ч. Форум
Откриване на фестивала. 
Встъпителни думи за историята на града и приветствия към участници и гости. Официални поздравления.
Представяне на групите и тяхното дефиле през града.

10.30 ч. Римската улица
Отваряне на Улицата на занаятите и търговията. 
Монетосечене, ювелирство, грънчарство, пазар.
Дегустация на римска кухня 

11,00 ч. Римски и варварски лагери
Демонстрации на римска и варварска екипировка и построения. 
Стрелба с лък и метателни машини.

11,30 ч. Римски и варварски лагери 
Пресъздаване нашествието на костобоките: Битка между римляни и варвари.
Марш на варварите през града към Форума.

12.00 ч. Форум
Възстановяване на града. 
Парадно шествие на Хелвий Пертинакс, пълководец на имп. Марк Аврелий, който заповядва около града да бъдат изградени отбранителни стени.
Благодарност на жителите на Никополис – от архонта и демоса.
Адлокуцио (реч) към войските. 
Ритуал на Юпитер. Назначаване на нов управител на провинция Тракия.
Освещаване на знамената на легионите. Клетвата на легионера. Освобождаване на ветеран от военна служба.

12.45 ч. Форум
Възстановка на Римски процес.

13.00 ч. Форум
Антична мода – демонстрация на женски и мъжки костюми. 
Конкурс за най-оригинален костюм на посетител на фестивала.
Постерна изложба „Проекти за социализация на римския град”.

13.30 ч. Форум
Гладиаторски игри.

14.00 ч. На полигона 
Игра с публиката: Стрелба с лък и арбалет, мятане на копие и римски дарц. Викторина с награди.

15.00 ч. Форум
Представяне на късноримска възстановка.
Историята на Вулфила, покръстването на готите и създаването на готската азбука.

15.30 ч. Форум
Готското преселение по времето на император Валент и бунтът на готите срещу римската власт. Битка между готи и римляни и разграбването на околностите на Никополис.

Археологическият резерват „Никополис ад Иструм” във фестивалния ден ще бъде отворен за посетители от 9,00 до 18,00 ч.
*****************************************************************************
Dear connoisseurs of Аncient history, welcome to the second edition of the "Nike – Тhe Game and The Victory" which is became a part of cultural calendar of Veliko Tarnovo in 2017. The event this year will be held again in the archeological site Nikopolis ad Istrum, near the Nikyup village.
The guests of the festival will see reenactments of Roman rituals, Аntique fashion, slave market, gladiatorial games, demonstrations of Roman and barbaric weapons and battles from the period of Daco-Roman and Romano-Gothic wars.
Also traditional craft market will include: Roman cuisine, demonstration of jewelry and ornaments, coinage and pottery.
Тhe participants are:
'Asociatia Culturala Tomis' from Constanta, Romania 
'Geto-Dacii sudcarpatici' from Piteshti, Romania
'Nova Roma' from Budapest Hungary
Haemus – Centre of Scientific Research and Promotion of the Culture from Skopje, Macedonia;
'Mos Maiorum Ulpiae Serdicae' from Sofia, Bulgaria
'Dux Anticae' from Svishtov, Bulgaria
'Cohors II Lucensium' from Yambol
'Sitalk - historical reconstructions' from Plovdiv
Association "The legacy of the nomadic civilizations" from Dobrich
Reenactors and craftsmen from Bulgaria
We are expecting you!

Schedule for “Nike – the game and the victory “ at NICOPOLIS AD ISTRUM 
12th of august (Saturday) 2017 

10,00. Forum. Opening of the festival. Introductory speech regarding the history of the town and greetings towards the participants and guests. Introduction of the reenactment clubs and their parade through the town. 
10.30. Roman street. Opening of the craft and commerce street. Jewelery, coinage, pottery. Gustation of roman cuisine
11,00. Roman and barbarian camps. Demonstration of Roman and barbarian equipment and formations. Archery and siege engines. 
11,30. Roman and barbarian camps. Reenactment of the Costoboci invasion. A battle between romans and barbarians. March of the barbarians through the city towards the forum. 
12.00. Forum of reenacting the city. A parade of Helvius Pertinax, general of emperor Marcus Aurelius, who issues an order for the building of defensive walls around the city. Thanks of the civil population, from the Archon and the demos. Adlocutio ( a speech ) towards the army. A ritual of Jupiter. Appointing a new governor of Thrace. Sanctification of the legionary standards. An oath of the legionary. Retirement of a legionary veteran. 
12.45. Reenactment of a roman legal trial. 
13.00. Antiquity fashion. Competition of the most original costume of a guest. A poster exhibition.
13.30. Gladiatorial games. 
14.00 ч. A game with the audience. Archery with bow and crossbow, spear throwing and roman darts. A quiz with rewards. 
15.00 ч. Reenactment of a late roman period. The history of Wulfilla, baptizing of the Goths and the creating of the Gothic alphabet. 
15.30 ч. The Gothic migration during the reign of emperor Valent and the Gothic uprising against the roman rule. Battles between Goths and Romans and the sacking of Nicopolis.

Спонсори на Портал 12