Търси

Курс по приложна психология и психотренинг

Начало
11.01.2016 г. от: 10:00 ч.
Край
14.01.2016 г. от: 10:00 ч.
Организатор:Издателство Интеграл Г, Кауза Събуди се! и Читалище Факел
Имейл:ivan_radichev@consultant.com
Издателство "Интеграл Г", Кауза "Събуди се!" и Читалище "Факел" организират курс по приложна психология и психотренинг с водещ Христо Гешанов. Курсът е научно-практически и е подходящ за всеки.

ВАЖНО !!! 
Курсът ще се състои само при събиране на група от 12 човека! До момента сме 6! :)
Моля бъдете активни и се свържете с нас, за да стартираме възможно най-скоро!

Програма „ И н т е л е к т ”

ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТРЕНИНГ 

Научнопрактически курс

В наши дни психичната тренировка (ПТ) навлиза стабилно в бита и културата на много народности по света. Съвременната психотренировка представлява отлична МЕТОДИКА ЗА САМОПОЗНАНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ на човека. Същевременно тя дава добри възможности за пълноценна реализация на Вашия изключително богат физически, психи-чески и духовен потенциал.
Предлагаме Ви оригинален курс, който обхваща най-ефикасните методи и средства от древността до наши дни, очистени от всички форми на окултното и приспособени към нашите условия на живот. В програмата на курса ще откриете хармоничен баланс между историята (10%), теорията (15%), методиката (35%) и практиката (40%) на съвременната ПТ.

Нашите специалисти Ви поднасят учебния материал с необходимата НАУЧНА ДОСТОВЕРНОСТ ПО ДОСТЪПЕН И УВЛЕКАТЕЛЕН НАЧИН.

Крайната цел е да се изградите като психолог, психоаналитик и психотерапевт на самия себе си. Същевременно ще откриете определящото въздействие на психиката върху телесните функции, както и водещата роля на духовното начало над Вашата психика и телесност.

Ако работите системно и последователно по нашата програма и методика, можете да постигнете значими резултати в постигането на следните ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

Профилактика и подкрепяща терапия на някои соматични и психични разстройства чрез повишаване на естествения имунитет, като имате предвид, че ПТ няма противопоказания;

Укрепване и усъвършенстване на отделни телесни и психически функции, качества и умения; 

Ликвидиране на широк кръг от нежелани комплекси – чувство за малоценност, колебливост, нерешителност, слаба воля или памет, ленивост, плахост или затруднения в общуването, повишена тревожност, страхови неврози, сексуални разстройства, главоболие, безсъние и пр.;

Оптимално разрешаване на възникващите семейно-брачни проблеми и конфликти;

Повишаване устойчивостта спрямо неблагоприятни фактори на живота, повишаване на собствената Ви стресоустойчивост; изграждане на Вашата оптимална психо-защита;

Увеличаване на жизнената активност – здраве, работоспособност, активно дълголетие;

Разкрепостяване на личния творчески потенциал;

Разработване на лична житейска стратегия и оптималното й реализиране.Такса за участие: 390 лв.
Продължителност: 6 месеца.


ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА

Въведение
1. Човекът като система
2. Човешкият мозък – същност, структура, резерви и възможности
3. Психология на личността (структура на индивидуалната психика)
4. Кризата в съвременния свят (социален стрес)
5. Видове стрес в личния и професионален живот (нервно-емоционален стрес)
6. Изграждане на себе си
7. Интелектът – същност, видове и особености
8. Емоционална интелигентност
9. Психотренировка и самоуправление на човека. Житейска стратегия и тактика
10. Начин на живот
11. Характер и психични нагласи
12. Психохигиена и психопрофилактика
13. Методика за увеличаване активните ресурси на човешкия мозък
14. Методика за повишаване функционалните възможности на мозъка
15. Из историята на психотренировката 
16. Същност и структура
17. Методика на психотренировката
18. Вербална (словесна) и идеомоторна (въображаема) 
19. Успокояваща (релаксираща) психотренировка – методика и практика
20. Релаксация – същност, механизми и ефекти
21. Специална (индивидуализирана) психотренировка
22. Мобилизираща (активираща) психотренировка
23. Основи на дихателната тренировка – за повишаване ефективността на психотренировката
24. Приложна (целева) психотренировка
25. Воля и волеви процеси
26. Самообразование и организация на личната информационна работа 
27. Определете Вашия темперамент
28. Психотренировка и сексология
29. Психична инерция и нешаблонно мислене
30. Интелектуална психотренировка – съзнание и подсъзнание
31. Творческа психорегулация
32. Култура и интелект
33. Оптимистична философия на живота 


За записване и информация за организацията на провеждане на курса:
Иван Радичев - Кауза "Събуди се!"
тел. 0887 060 992 или 0878 160 992
ivan_radichev@consultant.com

 

Спонсори на Портал 12