Търси

ДВУДНЕВЕН СЕМИНАР КОГИТАЛНОСТ ЯМБОЛ

Начало
07.09.2019 г. от: 09:00 ч.
Край
08.09.2019 г. от: 18:00 ч.
Организатор:Митошка Петрова - Мими
Имейл:mitpetrova@gmail.com
ПЪЛНА ПРОГРАМА НА ДВУДНЕВНИЯ СЕМИНАР КОГИТАЛНОСТ ЯМБОЛ

Всеки семинар Когиталност е взаимодействие, което се случва по време на самото събитие – уникално, индивидуално, неповторимо. Поради това винаги поставянето на програма е относителна задача, защото Когиталност е теория и практика, базирана и развита върху принципите на Вселената, върху научните открития, върху древните знания и върху разбирането, че Всеки Е Източник!
Като принцип всеки от двата дни на семинара е организиран в 5 части, обособени по 90 мин., с 15 мин. почивка между тях и обедна почивка 45 мин. В същото време събитието се развива спрямо търсенията и желанията на участниците, поради което са възможни локални промени във времетраенето и различните елементи като съдържание. Програмата не следва строга последователност, а е в зависимост от групата, нейните интереси и въпроси, като се следват основни опорни точки.
ДЕН 1
Открития и парадокси на съществуването – научни доказателства и факти за това, че светът е енергия.
А) Материята е енергия, светът като творение на мисловността – принципи, научни доказателства и логически връзки в подкрепа на това твърдение:
- забравеният етер – преоткритата таблица на химичните елементи
- свързаност между частиците – теорема на Бел – всичко във Вселената е в неразривна връзка помежду си
- енергия и информация - експеримент на Масаки Сано – доказаната взаимозаменяемост между енергия и информация
- мисленето като основа на съществуването – Рене Декарт – Мисленето е съществуване и съществуването е мислене.
- поява на светлина от Нищото – експеримент на институт Чалмърс
- странична сила на светлината – експеримент на Хонг Танг – причина за дуалността в света
- исторически факти и документи за светлината, енергията и поява на материята: Евангелие на Тома, Изумрудените скрижали, Принципи на Хермес, Глаголица
Б) Парадокси на съществуването:
- парадоксът на близнаците – отправна точка и крайъгълен камък за разбиране на пространството и времето
- Нищо, нулева точка и материя - самоопределянето и безкрайният кръговрат на съществуването
- Дуалността „покой-движение“ – елемент от кръговрата на парадоксите.
Единение на картината между всички парченца от пъзела и разкриване на връзките между тях:
А) Триединството между Нищо, Нулева точка (проявление) и нейните две полярности (дуален свят)
Б) Модел на движение на енергията – бутилка на Клайн; принципи на трансформираната енергия
В) Поява на холограма – интерференция и дифракция; дифракционна решетка и формиране на индивидуална холограма и паралелна реалност; основни честоти на Проявлението
Проявление на материята
А) Триединството Трансмутация - Единена лична глобална отговорност – Лична индивидуална отговорност – безкраен кръговрат и взаимовръзка между холограма, Проявление и Източник.
Б) Едновремието Тук и Сега. Причини за разтегляне на пространството (Хонг Танг). Принципи и правила за наличието на холограмна паралелна реалност, на холограмен свят.
В) Опознаването на „Закона, който не е познат“ – Вселенският закон.
Холограмата – избраното ограничение на безкрайния Потенциал.
А) Причини за преживяване на отделеност - защита, емоции, филтрации, зона на комфорт
Б) Честотите – основа и първопричина за проява и съществуване – поява на формата (холограма)
В) Атомът – характеристики и свойства. Експеримент на Антон Цайлингер. Материята като вълна.
Г) Протонът - избраната реализирана вероятност.
Протонни полета (жизнена енергия, рейки, ефект на кухите структури)
А) Митохондриите – енергийна централа за протонни полета и превръщане на Потенциала на Източника във възможности на холограмата.
- огледала на Козирев – обяснение и принцип на действие. Навлизане в едновремието. Осъзнаване на различните холограми като единна същност, наречена Източник.
- кухи структури – откритието на В. Гребенников и неговите приложения
- Универсална енергия, рейки, чи, ци, прана, мана… - жизнената енергия - творец и консуматор на потенциала Себе си - практически приложения.
Б) Разгръщане на ограничението за получаване на информация.
Регресия
Прогресия
Навлизане в други паралелни реалности
Сънища
Интиуция
Ченълинг
Медитация
Ден 2
Кръговрат между протонно поле и Потенциал на Източника - творене и отразяване на света в едновремие. Индивидуална паралелна реалност.
А) Честотни портали и взаимодействия между индивидуалните реалности на всички холограми.
- Филтрациите – механизми за адаптация и/или защита.
Б) Смисълът на съществуването
- избор на посока навън
- избор на посока навътре
В) Триединството Мисъл – Решение – Действие – реализация на избора
Практическо приложение: Медитация
Медитацията е разгръщането на ограничението до безкрайния Източник – честотен портал към Себе си. По време на медитация е възможно получаването на информация под различни форми – непредизвикани образи, картини, вълнови полета, видения, разговор с известни или починали личности и други.
Важно: Медитациите се изпълняват съобразно настройките на участниците в семинара и тяхното търсене:
- Медитация за преоткриване на паралелни реалности – създаване на честотен портал с Атлантида и разгръщане до безкрайността
- Медитация за осъществяване на контакт с други същности – арктуриански честоти за връзка с Всичко, което Е!
- Медитация чрез състояние „болъгар“ за връзка с индивидуалната уникалност през вековете – гърлено пеене и Многая лета
- Медитация за връзка с деветте изначални честоти и вселенския език сензар – гърлено-вибрационно пресъздаване на глаголицата
- Медитация с честоти от Царичина – портал към други Вселени

Практическо приложение: Сънища
Сънищата - портал към „съветите“ на Източника (информация за адаптация и успешно развитие на холограмата в околната среда – индивидуалната паралелна реалност).
- Механизъм за запомняне на сънищата.
- Символите в сънищата - речник.
- Тълкуване.
Практическо приложение: Регресия и Прогресия. Паралелни реалности.
- Преживяване на прогресия или регресия по време на семинара. Насоки от информационното поле на Източника чрез преживяване на минали или бъдещи виртуални (вероятностни) състояния с цел подобряване или промяна на самия избор Тук и Сега.
- Навлизане в паралелна реалност. Липса на минало и бъдеще. Едновремие на съществуването. Избор-Решение-Действие – основа за промяна на паралелната реалност. Логическа свързаност и обяснение за творене и промяна на реалността.
Единение на всички парченца от пъзела
Когиталност – Всичко, което Е!
Обобщение на семинара и финално преливане на връзките между всички парченца от пъзела.
Препоръчана литература: книгите „Ти-източникът“ и „Ти-проявлението“ на промо цена: 9 лв.
Желаещите да си закупят да звъннат на мен организатора на семинара Митошка Петрова – Мими: 0879176870

ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ЗА СЕМИНАРА :
РЕДОВНА ЦЕНА ЗА ДВУДНЕВНИЯ СЕМИНАР В ЯМБОЛ: 80 лв.

ПРОМОЦИЯ ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ:
ЦЕНА ЗА ДВАМА с 10% отстъпка или 144 лв.
ЦЕНА ЗА ТРИМА с 20% отстпъка или 192 лв.

ПЛАЩАНЕ :
1. Лично при мен организатора на тел. 0879176870 – Мими Петрова
2. По банков път на сметка :
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИННА БАНКА – кл. София
IBAN: BG54FINV915010BGN0QREP
Получател: МИТОШКА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА
Основание: семинар Ямбол

Спонсори на Портал 12