Търси

Политика на поверителност

ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ - НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ КЪМ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОРТАЛ12


ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КУКИТА (COOKIES) В УЕБСАЙТА PORTAL12.BG („Правилата”)
 
Предоставянето на всякаква информация или съдържание от Потребител има доброволен характер и се подчинява на Условията за ползване, неразделна част от които са и настоящите Правила за използване и опазване на информацията и използване на кукита (cookies) в Уебсайта Portal12.BG (наричани по-долу за краткост “Правилата”).
 
1.Каква информация събираме, как и за какви цели я използваме?
 
1.1. Информация за Потребителя
 
Портал 12 има право да събира и използва информация относно Потребителя Информацията, чрез която Потребителят може да бъде идентифициран, може да включва имена, локация (адрес), адрес на електронна поща, телефон, снимки, пол, дата на раждане, както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно въвежда или предоставя при ползване на Услугите в Уебсайта Portal12.BG (достъпни чрез www.Portal12.BG), включително информацията, предоставена от Facebook на Портал 12 при регистрация на Потребителя чрез Вход през Фейсбук.
 
В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при сключване на договора, Портал 12 ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с Условията за ползване и тези Правила Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
 
Предоставянето на лични данни, означени като задължителни за предоставяне в съответните електронни форми за регистрация в Уебсайта Portal12.BG, е необходимо с оглед регистрацията на Потребителя и съответно достъпа му до Услугите, за които се изисква регистрация. Непредоставянето им представлява пречка за успешното извършване на регистрацията или е основание за прекратяването на съответната регистрация едностранно от страна на Портал 12в съответствие с предвиденото в Условията за ползване.
 
Извън информацията по-горе, Портал 12 има правото (но не и задължението) автоматично да запазва и определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Потребителя изпраща към Сървърите на Портал 12 във връзка с активността на Потребителя. Информацията се съхранява в лог-файлове на Сървъри на Портал 12 и може да включва информация за Интернет страниците в Уебсайта Portal12.BG (включително Потребителски профили на Регистрирани потребители), които Потребителят е посетил, Уебсайтовете, които са препратили Потребителя към Уебсайта Portal12.BG, Уебсайтовете, които е посетил чрез електронни препратки в Уебсайта Portal12.BG, датата и часа на тези посещения, IP адреса на Потребителя, вида на Интернет браузъра, който Потребителят използва, използваните от Потребителя ключови думи при търсене в Уебсайта Portal12.BG, броя Потребители, прегледали даден банер в Уебсайта Portal12.BG, броя кликове върху банерите в Уебсайта Portal12.BG и др. подобни. Тази информация не е идентифицираща конкретния Потребител информация и се използва за неперсонализирано проучване и проследяване на потребителското поведение, навици и интереси, за анализиране на ефективността на осъществяваната реклама, за статистически цели, както и за подобряване на предлаганите Услуги.
 
Тази информация може да бъде обработвана и съхранявана от Портал 12в персонализиран вид заедно с друга информация относно Потребителя, предоставена от него при регистрацията или ползването на Услугите.  В допълнение, Портал 12 събира лог-файлове (дата, час и съответно източник – IP адреси) в случаите, когато това се изисква от действащото законодателство, както и лог-файлове и всяка друга информация необходима за възпроизвеждане на извършени при ползване на Услугите електронни изявления от страна на Потребителя (напр. приемане на Условията за ползване и др. под.) и за идентифициране на Потребителя, в случай на възникване на правен спор.
 
1.2. Публично достъпно съдържание. Потребителско съдържание
 
Потребителското съдържание (независимо дали съдържа лични данни или не), което Потребителят публикува в Уебсайта, както и всяка информация, която последния предоставя при ползването на Услугите (като имена, локация (адрес), адрес на електронна поща, телефон, снимки, пол, дата на раждане, информация за профили в социални мрежи и др.), са публично достъпни в Уебсайта Portal12.BG. 
 
Когато има изрично указана възможност за това, Регистрираният потребител може да ограничи достъпа до част от тази информация до определен кръг Регистрирани потребители чрез настройките на Потребителския си профил. Регистрираният потребител може да избере видимостта (достъпът) до неговия Потребителски профил да бъде ограничена за неговите приятели или за неговите приятели и техните приятели. Всяка информация и съдържание, за които липсват изрично указани инструменти за ограничаване на достъпа, са публично достъпни и Потребителят се съгласява с разкриването им по този начин с акта на самото им публикуване в Уебсайта Portal12.BG.
 
За избягване на всяко съмнение, Портал 12 няма за цел да събира, използва, съхранява или обработва по какъвто и да било друг начин лични данни или каквато и да е друга информация, която е обект на специална закрила съгласно действащото законодателство, посредством Потребителското съдържание, публикувано от Потребителя в Уебсайта Portal12.BG, нито следи за наличието на такива данни или информация в него. Публикуването на лични данни или друга информация, включени в Потребителското съдържание, или по друг начин при ползването на Услугите от страна на Потребителя, е изцяло на негов риск и отговорност. С приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят декларира, че е информиран, приема и се съгласява, че всяка информация (включително лични данни), включена в Потребителското съдържание, публикувано от него, или в Потребителският му профил, както извършените от него отбелязвания на събития, в които ще участва, ще бъдат публично достъпни за всички Потребители на Уебсайта Portal12.BG, както и за всички трети лица, на които Портал 12може да предоставя достъп до това Потребителско съдържание или информация съгласно предвиденото в Условията за ползване и в тези Правила. Потребителят също така декларира и гарантира, че при публикуване на Потребителското съдържание и на каквато и да е друга информация не нарушава правата на трети лица във връзка със защитата на техните лични данни или каквито и да е други техни лични права, включително и че предварително е получил тяхното съгласие за такова публикуване (доколкото такова е необходимо съгласно приложимото законодателство).
 
Портал 12 събира и използва информацията по т. 1.1 за целите, предвидени в Условията за ползване и в тези Правила, а именно за предоставяне на Услугите, за осигуряване на възможност на Потребителя за създаване, достъп до и управление на Потребителския му профил, за изпълнение на задължения на Портал 12, за обработване и събиране на дължими от Потребителя плащания, за упражняване и защита на законни права и интереси на потребителите и на Портал 12, за предлагане на стоки и/или нови услуги, предлагани от Портал 12и трети лица, за промоции, организиране на анкети, запитвания, проучвания и промоционални игри и за статистически цели.
 
1.3.Покана към приятел
 
Потребителят има възможност да изпраща чрез Потребителския си профил покана към трети лица (приятели) да се регистрират в Уебсайта Portal12.BG чрез услугата Покани своите приятели, която дава достъп до публично достъпната информация от потребителския профил на такива трети лица във Facebook (www.facebook.com). При отправяне на покана Потребителят декларира и гарантира, че е получил предварителното съгласието на съответните лица (приятели) да разкрие техните електронни пощенски адреси и съответно другите данни, които биха могли да се разкрият при отправяне на поканата, за целите на отправянето ѝ. Лицата получили „покана от приятел” по описания от тук начин могат да откажат да се регистрират в Уебсайта Portal12.BG.
 
1.4. Услуги, свързани с трети лица
 
По своя преценка Потребителят може да сподели в Уебсайта Portal12.BG(например чрез услугата Вход през Фейсбук) информация за себе си, която е публично достъпна на други уебсайтове, включително и информация за това с кого е свързан на тези други уебсайтове (например списъци с негови приятели и контакти). Настоящите Правила не се прилагат към информацията, която се съхранява за Потребителя и неговите приятели на други уебсайтове. Събирането, съхраняването, опазването и обработването на тази информация се подчинява на условията и правилата на тези други уебсайтове. В случай че Потребителят не желаете приятелите, контактите му и друга информация за него, налична в други уебсайтове, да бъдат споделяни в Уебсайта Portal12.BG, може да промени настройките си за поверителност в профилите си в тези други уебсайтове.
 
В определени страници от Уебсайта Portal12.BG се визуализират бутони за споделяне („share”) или препоръчване („recommend“) на Потребителско съдържание с други уебсайтове. Потребителят се съгласява и лично по своя преценка предоставя своето Потребителско съдържание (включително и лична или друга информация, която същото може да съдържа) за споделяне в други уебсайтове. Потребителят е информиран, че при използване на такива бутони за споделяне („share”) или препоръчване („recommend“) от трети лица, същите могат да споделят неговото Потребителско съдържание с трети лица, които са извън контрола на Портал 12 и които може да са разположени и да извършват своята дейност извън територията на Република България и дори извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Настоящите Правила не се прилагат към така споделено Потребителско съдържание и съответно събирането, съхраняването, опазването и обработването на такава информация се подчинява на условията и правилата на тези други уебсайтове.
 
1.5. Кукита/“Бисквитки” (Cookies)
 
Портал 12 има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като идентифицират използваното от него крайно устройство и/или браузър. Кукита могат също така да бъдат инсталирани от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги.  
 
При предоставяне на услугите Портал 12 съхранява информация и получава достъп до такава информация, съхранена в крайното устройство на Потребителя и съответно я обработва с цел:
·                     Осигуряване на нормален и качествен достъп на Потребителя до Услугите с всички техни функционални възможности;
·                     Проверка за наличността на скриптове, софтуерни приложения и настройки на крайното устройство на Потребителя необходими за нормалния достъп и ползване на Услугите и информирането му за липсата на такива;
·                     Проследяване и предотвратяване извършването на мултиакаунтинг (регистрация и използване на множество потребителски профили от едно лице) и злоумишлени действия;
·                     Визуализиране или невизуализиране на елементи от Уебсайта Portal12.BG, които имат специфични изисквания съвместими или съответно несъвместими с конкретни свойства, качества или настройки на крайното устройство на Потребителя (напр. ширина на екран; разделителна способност и др.);
·                     Приспособяване на Услугите и осигуряване на автоматизирано показване или скриване на различни елементи от Уебсайта Portal12.BG съобразно предпочитанията и настройките на Потребителя (например: запазване на избрания от Потребителя език като език по подразбиране, заключване на заглавната лента на главното меню с категориите на Уебсайта Portal12.BG и др.);
·                     Показване на изскачащ прозорец, на който да бъде харесана страницата на Portal12.BGна уебсайта www.facebook.com; 
·                     Реклама и проучване на предпочитанията на Потребителите.
 
В използваните от Портал 12 кукита (cookies) не се съхранява информация (лични данни), която да позволява идентифицирането на Потребителя като физическо лице.
 
Потребителят има право по всяко време да откаже съхраняването и/или достъпа до информацията, съхранена в използваното от него крайно устройство.
 
Забраната и/или изтриването на кукитата (cookies) от страна на Потребителя може да доведе до пълна или частична невъзможност на Потребителя да достъпи до Уебсайта Portal12.BG и/или Услугите, до промяна или премахване на предварително зададени от него при предишни посещения в Уебсайта Portal12.BG настройки и/или до съществено влошаване на качеството на Услугите, за което Портал 12 не носи отговорност.
 
Потребителят има право по всяко време да получи информация относно съхраняваните от Портал 12 в използваното от него крайно устройство данни като отправи съответно запитване към Портал 12 на следния адрес на електронна поща: office@Portal12.BG
 
Портал 12 използва два вида кукита – “временни” (които се изтриват от паметта на крайното устройство на Потребителя след като последният затвори Интернет своя браузъра) и “постоянни” (които остават на крайното устройство на Потребителя, докато не ги изтрие). Постоянните кукита могат да бъдат отстранени от Потребителя съобразно инструкциите на използвания от Потребителя Интернет браузър. Използваните от Портал 12 кукита съдържат идентификационен код, който помага за идентифициране на Потребителя.
 
Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на Уебсайта Portal12.BG и други посещавани от него уебсайтове, с цел отчитане на статистики и тенденции в развитието на уебсайта и т.н. Портал 12 няма достъп до или контрол върху използването на тези кукита. Тези кукита също събират информация за начина на ползване на Уебсайта Portal12.BG, като например, кой уебсайт е препратил към Уебсайта Portal12.BG, кои Интернет страници е посетил Потребителя в Уебсайта Portal12.BG, информация за посещенията на Потребителя в други Уебсайтове и др., но не събират информация като имена, електронен пощенски адрес, друга информация за контакт или други лични данни, които сами по себе си биха могли да дадат възможност на третото лице да идентифицира Потребителя или да се свърже с него.
 
Следните трети лица, предоставящи услуги за реклама, уеб анализ и онлайн статистки, използват кукита чрез Уебсайта Portal12.BG:
 
•          Google AdSense. За повече информация относно кукитата, инсталирани от от Google, можете да посетите уебсайта Google;
•          OpenX. За повече информация относно кукитата, инсталирани от OpenX, можете да посетите уебсайта OpenX;
•          Google Analytics. За повече информация относно кукитата, инсталирани от Google Analytics, можете да посетите уебсайта Google Developers;
 
2. С кого споделяме вашата информация?
 
2.1.Публично съдържание
 
Портал 12 има право да разпространява и предоставя публично достъпното съдържание на Уебсайта Portal12.BG, включително всяко Потребителско съдържание, на свързани с Портал 12 лица, негови бизнес партньори и всякакви други трети лица, като Потребителят разбира и се съгласява, че тези трети лица могат да публикуват това Потребителско съдържание на техните Уебсайтове или медийни платформи. Същите посочват Потребителя като източник на съответното Потребителско съдържание и могат да показват и реферират към публично достъпна в Потребителския му профил информация, напр. имена и снимка.
 
2.2. Обработващи данните от името на Портал 12 лица (Обработващи данни)
 
С цел извършване на техническа поддръжка и администриране на Уебсайта Portal12.BG, както и при обработването на информация за статистически и маркетингови цели, при извършването на тестове и оценка на работата на Уебсайта Portal12.BG, при извършване на плащания и ползването на други услуги, свързани с Уебсайта Portal12.BG, лични данни и друга информация относно Потребителя могат да бъдат разкрити на и обработвани от трети лица, на които Портал 12 е възложило извършването на определени услуги, свързани с Уебсайта Portal12.BG. Тези данни ще бъдат разкривани и съответно обработвани само до степен и в обем, който е необходим за извършването на възложената работа. Тези трети лица ще действат като обработващи личните данни от името на Портал 12 лица, ще бъдат задължени да обработват съответните данни само и единствено при стриктно спазване инструкциите на Портал 12 и няма да имат право да използват или да обработват по какъвто и да е друг начин личните данни на Потребителите за други цели, освен за целите, посочени в Условията за ползване и в тези Правила.
 
2.3. Директен маркетинг
 
С приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право по всяко време да възрази срещу последващо обработване на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Портал 12 на посочените адрес или електронен пощенски адрес за контакти - INFO@PORTAL12.BG . Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване и използване.
 
С приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят декларира, че е информиран, и изразява своето съгласие личните му данни да бъдат предоставяни и разкривани от Портал 12на други администратори на лични данни за целите на маркетинга и рекламата на територията на Република България и в държави в и извън Европейския съюз при спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Потребителят има право по всяко време да оттегли своето съгласие за последващо предоставяне на личните му данни на трети лица по начина, описан по-горе в тази точка.
 
2.4.Разкриване на лични данни
 
Портал 12се задължава да не разкрива лични данни и друга информация за Потребителя или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен:
 
2.4.1. когато е предвидено в тези Правила, в Условията за ползване или Потребителят е дал изрично съгласието си в момента на регистрацията си или в по-късен момент;
2.4.2.    когато това е необходимо за изпълнение на нормативно задължение на Портал 12 ЕООД;
2.4.3.    когато информацията е изискана от държавни органи, съдебни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират такава информация в съответствие със законово установените процедури и правила;
2.4.4.    когато разкриването на лични данни от Портал 12 се налага за защита на правата, законните интереси и репутацията на Портал 12, свързаните с Портал 12 лица или Потребителите;
2.4.5.    когато информацията се предоставя на служители или подизпълнители на Портал 12 за дейности по администриране на Уебсайта Portal12.BG и ползването на Услугите;
2.4.6.    в други посочени в закона случаи.
 
2.5.Запазване на действието след прекратяване
 
Разпоредбите на Раздел 2 запазват действието си след прекратяване на договора между Портал 12и Потребителя.
 
3.Как опазваме вашата информация? С какви права разполагате?
 
3.1. Политика по отношение на лица под 14 години
 
Уебсайтът Portal12.BG не е насочен към лица на възраст под 14 години. Портал 12 не цели и не желае да събира и обработва лични данни относно лица под 14 години. В случай че лице под 14 години е предоставило свои лични данни без съгласието на своите родители и/или настойници, последните следва да информират Портал12 незабавно за това.
 
3.2.Сигурност
 
Портал 12 полага дължимата грижа за събирането, съхраняването и обработвато на личните данни на Потребителите в съответствие със Закона за защита на личните данни. Портал 12 е регистрирано като администратор на лични данни по смисъла и реда на този закон в Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри с лични данни.
 
Портал 12 полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на Условията за ползване, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
 
3.3. Права във връзка с личните данни
 
Извън предвиденото по-горе, с приемането на Условията за ползване и на тези Правила Потребителят потвърждава, че е запознат с правата, предоставени му по Закона за защита на личните данни, включително, но не само:
 
3.3.1.   правото на достъп до личните му данни, обработвани от Портал 12;
3.3.2.   правото да поправя и актуализира своите лични данни, обработвани от Портал 12;
3.3.3.   правото да поиска заличаване, коригиране или блокиране личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на приложимото законодателство;
3.3.4.   правото да изиска от Портал 12 да уведоми третите лица, на които е разкрило личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези данни, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Портал 12.
 
Всеки Регистриран потребител може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от Портал 12, чрез своя Потребителски профил.
 
Потребителят може да упражни всяко от правата си по тази точка, като отправи съответно писмено искане към Портал 12. Потребителят може да упражни правата, свързани с личните му данни, лично или чрез изрично упълномощено от него лице (с нотариално заверено пълномощно).
 
Настоящите Правила са приети с решение на управителя на „Портал 12” ЕООД на 12.12.2015 г.
 

Спонсори на Портал 12